کور / شعر / دستم باد

دستم باد

سترګې مې بيا لکه  چيتر  وريږي


چې  مې  يا   د و نه   د  دلبر  ور يړ ي


دتګ ر ا تګ  لا رې  يي ګرانې شولې


د نفا ق  کا ڼي   په  ګو د ر  و ر يږ  ي


ما  نه  ا مو  ا و  ا با سين  خپه  د ي


د بيلتو ن کرښې په  خيبر  ور يږ  ي


د سپين بولدک ا و دتورخم  ولسه


پر د ي لا سونه  مو په  سر  و ر يږ ي


اسماعلخان ديره يي لاندې  کړله


بيا دانګريز  رنجت  خنجر  و ر يږ  ي


کابله  غږ کږ  کړه  اکبر خان  وزير  ته


مات پير نګئ  بيا لر او بر  وريږ ي


سپينې  جامې دسپن غر تورې شولې


د  ستم   با  د   په   پيښو  ر  و ر يږ  ي


ا و س نو  ته  و وا يه  پښتونه   ا شنا


ننګ  ا وغيرت  دې په  کوم ور  وريږي


دخدمتګار رنګ به تازه شي څنګه


غم  د ا فغا ن  په   لو ي  ټبر وريږ ي