کور / شعر / نظام

نظام

 


چې  اوبو ته  یې  قدرت  د  اور  وژلو  دی  ور  کړېخو  و  اور  ته  قدرت  د  جوش  کولو  دی  ور  کړې  چې  ظالم  ته  یې  فطرت  د ځو رولو  دی  ور  کړېخو  مظلوم  ته  یې  طاقت  د صبریدلو  دی  ور  کړې