کور / نثر / مرغلري

مرغلري


ملغلرې


1- په دری شیانو ایمان لره – توحید – رسالت – قیامت۲ – دری شیان یاد لره – مرګ – احسان – نصیحت۳ – دری شیان حاصل کړه – علم – اخلاف – شرافت۴ -دری شیان په فکراوچتوه – قلم – قسم – قدم۵ – ددری شیانوکوشش کوه- لمونځ- جهاد -حلال رزق۶-ددری شیانو ځان ساته – دروغ – چغلی – غیبت۷- په دری شیانوجنګ کوه – مظلوم – وطن – حق۸ – دری شیان پاک ساته – جسم – خیالات – لباس۹- دری شیان په قابو کی لره – ژبه – غوسه – زړه۱۰ – ددری شیانوآرزولره – رحم دلی – عاجزی – حق ګویی۱۱- ددری شیانونه کارواخله – عقل – صحت – صبر۱۲ – ددری شیانوځان ساته – افسوس – فریاد – بده دعا،۱۳- ددری شیانو احترام کوه – والدین – استاد – مشر