کور / شعر / واوره

واوره


سپنې واورې


راله  سپن جانان راياد كړ


په خوست سپينه سپينه واروه


را وريږي


يو ناڅاپه مې زړه يخ شو لكه واره


ځنګيدلى، ځنګيدلى په شاه لاړم


سپنه واوره كې مې تك تور كاڼى وليد


د رقيب سپيره څيره مې


مخ ته تاو شوه.


06-02-08