کور / تازه خبرونه / ناتو :يکجا با دولت مساعدتها را فراهم مينمايم

ناتو :يکجا با دولت مساعدتها را فراهم مينمايم

نيرو هاى ناتو در يک اعلاميه مطبوعاتي که امروز به سایت لراوبر دات کام رسيده ګفته است که نيرو های ناتو  جهت ادامۀ رشد و انکشاف وضعيت امنيتى درسراسر افغانستان، در مشوره با دولت جمهورى اسلامى افغانستان، مساعدت هاى بشرى را به مناطق دور دست کشور فراهم مينمايد. سخنګوی مطبوعاتی ناتو ميګويند از تاريخ اول جنورى سال ٢٠٠٨ عيسوى، نيروهاى آيساف در همکارى با نيروهاى امنيتى افغان اضافه از ٩٠ تـــُن مساعدت هاى بشرى را طى يک پلان جهت کمک در شرايط سخت زمستان به مردم در سراسر افغانستان، توزيع نموده است که شامل مواد ذيل ميگردد: ٢٧ تــــُن ذغـــــال سنگ، مواد غذايى و لباس هاى زمستانى در ولسوالى قيـــسار.
٥٠ تــــُن مواد غذايى (برنج، آرد، روغن)، کمبل ها، بالاپوش هاى بارانى، موزه ها و جنراتورها در ولايت بادغيس.
 


علاوه برآن، مساعدت آيساف و نيروهاى امنيتى افغان از طــريق برنامه اقدامات مــــلکى طـــبى ادامه دارد. تيم هاى برنامه اقدامات مــــلکى طـــبى در قوماندانى هاى غرب و مرکز، تنها در هميــن هفته اضافه از ٣٠٠ نفر از اهالى افغان را معاينه و تحت تداوى قرار دادند، همچنان در جائيکه خدمات طبى خيلى کم وجود داشته، ويا هم در سابق وجود داشته، تــــيم هاى متذکره خدمات بيشتر را فراهـــــم نمودند. يکى از طــُرق ديگر که ما ميخــــواهـــيم به خواهـــران و بــــرادران خود مهيا سازيم، اينست که ما به آنعده دهقانانيکه در مناطق دور دست کشور بود و باش دارند، مساعدت هاى ويترينرى را فراهم نموديم.پيـــرامون انواع مساعدت هاى وترينرى بايد گفت که عمليات متذکره مشترکاً توســــط آيساف و نيروهاى امنيتى افغان انجام پذيـــــرفته که عبارتند از ډګـــرمن لوييگى ميلانو – رئيس شفاخانه حيوانى اردوى ايتاليا و ډاکټر عـــــزيزالله عـــــُـثمانى – از وزارت زراعت، مالدارى و آبيـــارى افغانستان. داکتر مذکور رئيس عمومى رياست توليـــدات حيوانى در وزارت ياد شده ميباشد .