کور / شعر / مه کوه جفا

مه کوه جفا

له آسمان نه دی کړم ښکته دسری شونډو په مسکا


چی  له سترګو  می پناه شویی نه دریږی می ژړاپوهندوی دوکتور سید حسام (مل)


ښاپیریان می وه لیدلی  خو می زړه نه وه  بایللی


څه جادو وه ستا په سترګو چی شم ګیر ستا په آدا


سودایی شم چرت وهو نه  ګریوان  څیری لیونی 


ښه  دی  ونکړه  دلبره  چی  دی   پریښودم  تنها


د چرتو په ټال زنګیږم چی را یاد می شی دلبره


درپسی    ژاړم   په   چیغو  نه لرم   شرم و حیا


د بیلتون په اور کی سوځم خبر وامی اخله دلبره


دزخمونو  می  مرهم شه   بس  دی  مه کوه  جفا


                         جرمنی  ۱۴-۴-۲۰۰۸زولانه


که د ستا اشاری نه وایی زه له مینی بیګانه اوم
نه د عشق په لومه بند اوم نه د مینی دیوانه اوم
ستا د ناز خندا لاهو کړم د خیالونو سمندر کی
په خیالونو کی شه ډوب ستا د تور وربل شانه اوم
ستا می مخ را یادوله پردی اوم چور له عقله
ستا د شمع په هاله کی سرګردانه پروانه اوم
ستا د مستو سترګو غشی ننوتی می په زړه وه
ستا د زلفو ځنځیرو کی هم اولچک هم زولانه اوم
ستا  د مینی  په  لمبو  کی  سوزیدمه  سر تر پایه
هیڅ  رانغلی  ته  می  خواته  منتظز د یارانه اوم
له خیالاتو می اوباسه چی په خیال کی ملنګ  شم
دروازی  ته  دی   ولاړ  منتظر  د  شکرانه  اوم

دبدو له نظره


نن  دی  بیا  ایښی  وربل  کی ګل قطار


سترګی  تور  دی  په  کجل  کړی نګار


په نکریزو دی سره کړی سپین لاسونه


د سینی  پاو لی   دی   خیژی  شرنګهار


په  دی  ورځو کی هسی ښکلی ښکاری


چی دی  ونه   وینم  زړه شی نا قرار


خدای  دی    ساته    د    بدو   له نظره


خپله  ښکلی  یی  یار   مه  کوه  سینګار


چی   ځما  د  سترګو  یو  شیبه پناه شی


زړه  می چور ستا  د دیدن  کوی  تلوار


بد ګمان   در   باندی  نه    یمه   جانانه


مه  اوره    هیڅکله    خبری   د   اغیار


(مل)  چی  ښکلی  یار  لری  هغه ته یی


په     کامل   عقل    کوم    تاته   اقرار

یخ هوا د پسرلی وه


څوارلسم  د  سپوږمی  وه  یخ  هوا  د  پسرلی  وه


ساقی مست مونږ لیونی وو ښه دوران د ځوانی وه


                             *


افشارونه   پاس   له   غرونه   تویدل   په  ډبرونه


یخ  یخ  څاڅکی   د  اوبو  وریدل  مو  په   مخونه


معطر  تازه   هوا   هم   رابیل   او  چمبیلی    وه


څوار لسم  د  سپوږمی  وه  یخ  هوا  د  پسرلی وه


                            * 


غږول خوږی نغمی مطرب مونږ ته په رباب کی


پیمانی  مو  تشول  هیڅوک  نه  وه اضطراب کی


نه  ملا  نه  محتسب  وه مینه مینه ورور ګلوی وه


څوار لسم  د  سپوږمی  وه   یخ هوا د پسرلی  وه


                           *


د خیالونو په امواج کی خاطری د تور چشما ن وه


څوک له عقله بیګانه څوک په خیال کی د جانان وه


هم ساقی  ،هم مطرب  محفل ګرم او  خوشحالی وه


څوارلسم  د  سپوږمی  وه  یخ  هوا  د  پسرلی   وه


                          *


اوس پردی وطن کی میشت له دوستانو نه جدا یم


نه مطرب نه هغه ساقی ، نه ځوانی اوس بډا  یم


له  وطنه  فراری  برخه   لیک   می  جدایی   وه


څوارلسم  د  سپوږمی  وه  یخ  هوا  د  پسرلی وه


                           *


                       پوهندوی دوکتور سید حسام (مل)


                               جرمنی ۷-۳-۲۰۰۸

                        رڼارڼا وه


خوب په سترګو کی می نه وه ټول شپه رڼا رڼا وه


سپوږمی د څوارلسم وه ځما په سترګو کی ژړا وه


                               *


خاطری می د وطن د سپوږمی   د شپو   را یاد شو


فراری چی له وطن شم هوسونه  می  نا ښاد  شو


په خیالونو کی شم ډوب شپه نا وخت هر خوا چوپتیا وه


سپوږمی  د څوارلسم  وه ځما  په  سترګو  کی ژړا  وه


                               *


ها  د  شپی   د  بام   خوبونه   ها   نری   یخ   شمالونه


چی   په  مخ   می   لګیدله   راوړل   عطر   د   ګلونه


پاڅیدم   سهار   له   خوبه هره   خوا   ښکلی  هوا  وه


سپوږمی   د  څوارلسم  وه  ځما  په سترګو کی ژړا وه


                              *


لاړ  تیر  هغه  دوران   شو، ها   یادونه   ،  ها  بامونه


ها   رڼا   د   سپوږمی  ،  ها  د شپی   اوږد   مجلسونه


خاطری  می   یادول  شپه  شو  تیر  (مل) سبا وه


سپوږمی  د  څوارلسم  وه  ځما  په  سترګو  کی ژړا وه


                              *


                             پوهندوی دوکتور سید حسام (مل)


                                  جرمنی  ۴-۳-۲۰۰۸


 

آزاد پښتون


هم له پاسه پری بمونه غورځوی
په رڼا ورځ کی هم یی کور لټوی


دا مجرم  هغه آزاد نر پښتون  دی
چی ملا  یی له دوزخه ډاره وی


جرمنی ۳-۳-۲۰۰۸


راشه راشه پسرلیه


بیا به اوری له آسمان شبنم په ګلو


 


بیا  به پیغلو وټومبی   ګل په  وربلو


په باغو کی یاران بیا به میله جوړ کړی


ساقی بیا به کړی جامونه ډک په ملو


ننګرهار کی بیا د ګل وږمی شی پورته


بلبلان  به جوړ اټن  کړی په سنبلو


بوراګان به کړی هر خواته  په وازونه


په   هر څنډه یخ سایه به  وی د ولو


تنګ ویالو کی شره هاربیا د اوبووی


چیغه هار  به  وی چمن کی  د بلبلو


ګلبرګونه   به  هر  خواته په نڅا وی


د  ګدر په   لار وږمی وی د   سنځلو


راشه   راشه  پسرلیه   زه  خو نه یم


په پردی وطن کی ګرځم په  نهیلو


بی  فرهنګو  زه  پرینښودم وطن  کی


محروم    شوی    یم   ستا   د  لیدلو


د   راتګ      موسم دی تل را یادومه


پردیسی   کی    دی   ستایم  په  غزلو


                ۲۷-۲-۲۰۰۸

غمځپلی


چی په خیال می ستا ښایسته مخ شی رایاد


د بیلتون  اوښکی  په  مخ می څاڅی  زیاد


له  خپل ځان  او  له  ما حول  شم  بیګا نه


ګریوان      څیری    غمځپلی      نا مراد


که    په   چیغو    ونه     ژاړمه    د لبره


نه   ارامیږی   سوی   زړه   ځما    ناښاد


په  چورتونو  کی  می  غوښی  شو  ویلی


ستا بیلتون  کی می له خولی خیژی فریا د


رحم  وکړه  یار  پر  ما  چی   لیونی  شم


زه ( مل)  ستا  بی وفایی  کړم  یار  برباد


                   پوهندی دوکتور سید حسام (مل)


                            جرمنی ۹-۲-۲۰۰۸


         تیریدم


نن د یار د کوڅی ورو  ورو تیریدم


دزړه وړلی  یار   لیدو  ته  هوسیدم


یار  می  ونه لید  په  زړه شم ناقرار


وچی  پاڼی  په  څیر  هسی  لرزیدم


امیدونه می  په  سیند  کی  شو  لاهو


له ناهیلی   وار په   وا ر وژړیدم


څه  به  کیږی  مستقبل  می نا معلوم


په چورتو کی سر په سر وغورځیدم


نن  له   کوره   یار   ونه وتله   هیڅ


( مل)  کوڅه  کی لا لهانده ګر ځیدم


               پوهندوی دوکتور سید حسام (مل)


                         جرمنی  /۲/۹/۲۰۰۸