کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / سر شماری نفوس در کشور به دستان خون آلود

سر شماری نفوس در کشور به دستان خون آلود

سر شماری نفوس در کشور به دستان خون آلود


آخوند های ایران مشروعیت ندارد     به بهانة اینکه دولت می خواهد سر شماری نفوس کشور را توسط آخوند های ایران انجام دهد، می نگاریم:   جمعیت کشور متشکل از اقوام مختلف اعم از ازبک، ترکمن، هزاره، تاجک، پشتون، نورستانی وغیره است، سرشماری نفوس در کشورتاکنون بصورت واقعی، مکمل، پیشرفته و در مطابقت با معیار های رایج بین المللی صورت نگرفته است. به علت نبود سرشماری واقعی و موثق نفوس، نمی توان از ارقام و احصاییه هایی در رابطه به ترکیب دقیق تکلم کننده گان زبان ها، اقوام، جنس، سن، واجدان شرایط به کار، جوانان، کهن سالان، تولدات و سایر مشخصات آن صحبت کرد.   اکنون کمیت نفوس در کشور به یک معما تبدیل گردیده است و خیلی بحث برانگیز می باشد و تا کنون دولت در این جهت هیچ نوع گام موثری را نبرداشته است.   طوریکه دیده می شود تا امروز در مورد جمعیت افغانستان بصورت کل و به ویژه در زمینة ترکیب قومی و زبانی،  سروی ها، سرشماری ها،  ارقام و احصاییه های موثق وجود ندارد تا منبع و پایة مطمین را در تحلیل و ارزیابی و اتخاذ تصامیم تشکیل دهد.قدرتمندان بطور دوامدار بخاطر کسب قدرت و یاهم جهت حفظ قدرت به اساس سلیقه ها و دیدگاه های نامطلوب  شان، جمعیت کشور را بطور تقریبی بیان کرده و می کنند که هنوز هم این پروسه بطور بی رحمانه از طرف زور سالاران بکار می رود. 


 


   موجودیت چنین فضا و برخورد دولت ها، زمینة آن را فراهم ساخته است تا مراجع مختلف داخلی و خارجی هریک در جهت تحقق برنامه ها و نیازمندیهای خویش سروی های خود سرانة نفوس را خارج از حیطة منافع ملی افغان ها انجام دهند.   سرشماری ضرورت به امنیت و بیطرفی کامل دارد که اکنون نه در کشور امنیت وجود دارد و نه هم ایران در جنگ های داخلی کشور ما بیطرف است.   افغانستان درد فراوان دارد و هر روز درد جدیدی از طرف دشمنان این وطن به ویژه کشور های همسایه و به گونة خاص آخوندهای ایران بر پیکر مجروح اش وارد می گردد، آخوند های ایران بجای آنکه به زخم های مزمن وطن ما مرهم بگذارد، به زخم های خونین کشور ما هر روز نمک می پاشند و حالا می خواهند که سرشماری نفوس کشور ما را مطابق به مقاصد تفرقه جویانه و جنگ افروزانه شان انجام دهند و کشور مارا برای سالهای متمادی در بی عدالتی و هرج و مرج فرو برند.   سرشماری در برنامه ریزی و طرح ریزی انکشافی کشور رول نهایت مهمی را دارا می باشد، بطور مثال: اکثریت و اقلیت به مفهوم واقعی آن روشن می گردد، نیروی کاری، جنسیت، جوانان، تولدات و … بطور واقعی آن تثبیت می گردد، اگر در نفوس کشور این ارقام مجهول باشد، تجاران سیاسی از این خلا  استفادة نامشروع می کنند. در جامعه استبداد را حاکم می سازند و در تمام عرصه های حیات کشور بحران خونینی را برمردم تحمیل می کنند.  نفوس شماری زمانی در کشور ما مشروعیت خواهد داشت که:


1- سر شماریی نفوس در کشور از طرف یک منبع مورد اعتماد و قابل قبول برای ملت افغانستان صورت گیرد.


2- برنامة نفوس شماری به طور ملی، عمومی و سراسری در تمام کشور باشد.


3- سرشماری نفوس کاملاً بیطرف باشد.


4- نفوس شماری با معیار های معاصر و رایج جهانی مطابقت داشته باشد.   نفوس شماریی را که دولت می خواهد به کمک آخوندهای ایران در کشور ما انجام دهد، به دلایل ذیل مشروعیت ندارد:


1- آخوند های تهران به هیچ شکل قابل قبول و مورد اعتماد ملت غیور افغانستان نمی باشد.


2- همین اکنون در کشور جنگ و بحران وجود دارد، آخوند های ایران نمی توانند در سراسر کشور ما نفوس شماری را انجام دهند.


2- در حوادث خونین سی سال اخیر کشور ما، دستان آخوند های ایران به خون ملت بیچارة ما آلوده بوده و است، بنا بر این به هیچ عنوان ممکن نیست که سرشماری نفوس توسط آخوند های ایران بیطرفانه باشد.


3- از سی سال بدینسو آخوند های ایران بحیث دشمنان دین، افتخارات تاریخی و حتا جغرافیایی کشور ما تثبیت گردیده اند، بدین اساس سرشماریی را که آخوند های ایران در کشور ما انجام می دهند، خلاف منافع ملی ما و در تضاد آشتی ناپذیر با فرهنگ و افتخارات تاریخی ما قرار خواهد داشت.


4-  در عرصة سرشماری نفوس آخوندهای ایران میلیارد ها کیلومتر از معیار های رایج بین المللی فاصله دارد، چون ایران کشوریست منزوی از علم و تکنالوژی معاصر جهان و  با آن اصلاً معرفت ندارد، هر نوع سرشماری نفوس در کشور توسط آخوند های تهران به شیوه های ما قبل تاریخ می باشد.   بدین  اساس با صراحت اعلان می داریم، اگر آخوند های ایران در سرشماری نفوس آیندة کشور ما به هرشکل و شیوه یی سهم داشته باشند به نزد ملت شجاع و مسلمان ما این سرشماری به هیچ ترتیب مشروعیت نخواهد داشت.   برای اینکه کشور بیشتر از این در بحران فرو نرود، دولت باید برای انجام سرشماری نفوس کشور با یک کشور متمدن دنیا، در این مورد عقد توافق نماید و تمام دروازه های نفوس شماری کشور را به روی تمام همسایه های ما به ویژه آخوند های ایران به طور مطلق ببندد.