کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / قابل توجه جلالتماب محترم کرزی، قانوني و لوی څارنوال

قابل توجه جلالتماب محترم کرزی، قانوني و لوی څارنوال

قابل توجه جلالتماب محترم حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان
اګر مطالب دقيق مطالعه شود اجراات بعدي خواهد شد
قابل توجه جلالتماب محترم محمد يونس قانونی رئيس ولسی جرگه افغانستان
قابل توجه لوی څارنوال صاحب محترم عبدالجبار ثابت
روز كه قسم وتعهد وفاداري به كشور عزيز ، نظام وملت جنګ زاده افغانستان داشتي ؟
بازچراچشم پوشي ؟
بازچراخاموشي؟
چراملت بربادي وملت خرابي ؟
نمونه از فساد اداری


وزارت فواید عامه مسئول امور ساختمان ئوبازسازی شاهراه ها ، بل ها وسرک های که بنادررا به شهر ها وشهرهای بزرگ کشور را به ولایت با هم وصل می نمایند می باشد . این سرک ها وساختمانها از جمله بروژه های زیر بنائی که رکن عمده انکشاف اقتصادی کشور را تشکل میدهد بشمار میرود طی 5 سال اخیر دولت جمهوری اسلامی افغانستان منابع مالی هنگفتی را که رقم ان به صد ها میلیون دالر بالغ میگردد چه بصورت مستقیم یعنی از طریق موسسات دولتی وچه از طریق غیر مستقیم یعنی از طریق بیشبرد امور بروژه های سرک ها : شامل بروسه سروی ومطالعه مقدماتی انها که براساس ان امور طرح و دیزاین وسبس اعمار ان صورت می گیرد ، بروسه تدارکات واعطای بروژه به قراردادی ها وهمچنان مسله بسیار وبسیار عمده که نحوه نظارت وکنترول از جریان کار بروژه ها است وجود داشته واین مشکلات ادامه دارد و نتیجه ودوام این مشکلات باعث مصرف مبالغ هنگفت اما در مقابل بازدهی ناقص وناچیز است که مردم انرا در کیفیت ناقص بسیاری از سرک های اعمار شده مشاهد می کند ، مثل سرک های سروبی – جلال اباد – سرک کابل – دوشی – سرک قندهار – سبین بولدک که حتی 41 کیلومتر انرا خلاف قرارداد کمبنی BSC هندی نا تمام گذاشت وبول قیمت قرارداد را کاملا دریافت کرد ویا سرک های که جغل اندازی ویا DBST می شود وعمر کمتر ای یک سال دارد.


زمانیکه مشکلا ت فوق را مرور مینمائید سوالی ایجاد می شود که چرا چنین مشکلات ونارسائی ها وجود داشته وادامه دارد ؟ ورفع هم نمی شود !
مسلما که جواب انرا در اداره ویا ارگان که مسولیت دارد ، باید جستجو کرد.
دروزارت فوائد عامه مسئولیت همه امور عمده اساسی به عهده داکتر ولی محمد رسولی معین تخنیکی وزرات می باشد بار ها برای وی بیشنهاد گردیده تا برای جلوگیری از سئوه استفاده های کمبنی های قراردادی ، ارتقای کیفیت ساختمان سرک ها وجهت ارتقای ظرفیت مسلکی وفنی کارمندان وزارت تدابیر عملی وجوابگو رویدست گرفته شود . وقبل از اعطای قرارداد وطرح ودیزاین بروژه ها هه ضرورت ها و شرایط بروژه ها توسط خود انجینران وزارت فوائد عامه مطالعه گردد تا کمبنی های خارجی نتوانند در جریان کار وبعد از امضای قرارداد ادعای افزایش قیمت انهم ده ها میلیون دالر را نمایند وبارها دروزارت موضوع مربوط به شیوه کنترول از کار ساختمانی بروژه ها مطرح گردیده مگر بنابر بابازنگهداشتند راه های سئوه استفاده ومعامله، به ان توجه نگردیده وما نتیجه انرا در خرابی ها وکیفیت ناقص تمام سرکهای اعمار شده سالهای اخیر می بنیم .


دراینمورد می توان مشخصا از بروژه های ذیل یاد اوری کرد:
دربروژه اند خوه – قیصار که کمبنی SAMWAN کوریای جنوبی بعد از قرارداد جهت تنظیم میل یک قسمت سرک 20 ملیون دالر اضافی تقاضا نموده است .درین معامله صرف داکتر رسولی خودش در ساحه بروژه رفته وبا کمبنی های مصروف کاردرین بروزه به موافقه رسیده است ونه گروب از انجینران وزارت ویا ریاست سروی وبروژه سازی وزارت که مسئولیت تصدیق چنین مسایل رادرد.


همین حالا کمبنی ایرانی ابادراهان بارس کاراعمار وبازسازی سرک هرات- تورغندی را به مبلغ حدود 30 میلیون دالر قرارداد وقسما کار را اغاز نموده اما تلاش های وجود دارد که برای کمبنی ذهنیت داده شود تا کار رامشکل وطرح اولی خود را که برمبنای ان قرارداد امضا کرده ناکافی ودارای نتیجه ناقص نشان دهد وداکتر رسولی به همین منظور کسی رابه هرات اعزام ومیخواست دلائلی را به میان کشد تا معامله میلیون دیگری را مثل سرک اند خوی – قیصار براه باندازد چنانچه افراد اعزامی وی بودجه بیشتری در حدود 17-13 میلیون دالر اضافی بیشنهاد کرده اند مگر رسولی وشریک ایرانی اش نتوانسته اند تا این بلان خود را تاهنوزعملی نمایند اما تلاشش ادامه دارد انی مثال در بروژه سرک بلخمری – مزار شریف بعد از قرارداد عملی گردیدو بودجه بروژه افزایش داده شد .


بارها بیشنهاد گردیده تا سطح کنترول وباررسی از جریان کار ساختمان سرک ها به منظور ارتقای کیفیت کار ارتقا داده شود وتیم مونیتورینگ متناوب متشکل از انجینران وزارت ایجاد گردد واین تیم هر دو هفته حد


اقل هر بروژه را بازدید ، کنترول ومراقبت نمایند تا کمبنی ساختمانی قراردادی مطابق شرایط قرارداد و مشخصات قبول شده کار ساختمان سرکها را انجام دهند وما حد اقل بتوانیم از همین بول که مال همین مردم گرسنه وغریب افغانستان است استفاده موثر نمائیم .


اما بد بختانه که کار وحرف که به منفعت شخصی محترم داکتر رسولی نباشد شنیده نمی شود ملیون اگر به منابلع عامه ضرر برسد ولی بولی درمقابل به خودش ، دمی رامی بذیرد.


درعوض که باید تیم مونیتورنگ ایجاد وبروژه ها راکنترول وارزیابی نمایند ، خودش رفته کاررا مراقبت می نمید وهم چیز را خیر وخیریت گذارش می دهد …؟ همین حالا سرک کابل – سروبی و کابل – دوشی که اولی زیر ساخمتمان ودومی یک سال است که اعمار گردیده تخریب گردیده است مسئولیت مستقیم خرابی ها این سرک ها به عهده داکتر رسولی منحیث معین تخنیکی وزارت میباشد . واگر کسی از وضعیت خرابی سرک ها مستند به داکتر رسولی گزارش می دهد رسولی برایش میگوید که دامن خود را خود به سرتان بالای نکنید اما خودش بنابر روابط نامشروع که با قراردادی ها دارد نه می تواند انها را احضار ویا حد اقل مکتوبی جهت اصلاح کار به امضای خود به کمبنی قراردادی بفرستد . چنین معاملات اینده سرک های که اعمار می گردد را از لحاظ کیفیت ناگوار ساخته ومیلیون ها دالر ودارائی مردم را برباید میدهد!


جهت ارتقای ظرفیت هیچگونه کاری را علاقه ندارد که انجام دهد چنانچه مانمونه خوبی ازسیستم ارتقای ظرفیت دروزارت های دیگر مانند وزارت مالیه ، وزارت انکشاف دهات وزارت انکشاف شهری می بینیم . درین مورد وزارت محترم مالیه نیز گوشزد های کرده که براساس ان ظرفیت کاری وزارت فوائد عامه باید ارتقا یابد ووزارت مالیه کمک می نماید ، مگر باز هم چون درطرح وزارت مالیه منافع شخصی درمیان نیست داکتر رسوی به ان توجه نکرد وراه که منفعت شخصی ان در ان نهفته است مورد تطبیق قرارداده است .


این طرح شیوه ارتقای ظرفیت از طریق قرارداد کمبنی ICT هندي و AFIN افغانی صورت گرفته است تا صد ها هزارت دالر را بدون درد سر به نام ارتقای ظرفیت وزارت فوائد عامه به کمبنی های متذکره برساند به خاطر که داکتر رسولی یکی از شرکای کمبی AFIN است قبلا بنابر اعتراض کارمندان ADB دفتر کابل رسولی نام خود را از اسناد این کمبنی حذف وفعلا انجینر شیما خانم وی داریکتر مقیم کمبنی AFIINاست وزارت با چنین شیوه های قلابی وغیر عملی ارتقا نمی یابد وعقد این قرارداد که بای یکی کارمند اداره که خود  در رهبری قراردارد خلاف موازین اخلاقی وکاری کامند یک اداره بوده تخطی از قانون است . و شاید این همان فساد اداری باشد که همه از ان داد وفریاد دارد. ……..!


کمبنی BSC هندي كه كار اعمار سرك قندهار- سبین بولدک را قرارداد و انرا دوسال قبل ناتمام ورها کرد طبق قانون بین المللی وداخلی باید مورد بیگرد قانونی قرار می گرفت و درلست سیاه قرارداده می شد واز هر گونه عقد قرارداد دراینده باوی خودداری می گردید ، اما برعکس بروژه سرک تالقان- اشکاشم برایش داده شده وهمین حالا دمورد کار این سرک شکایت ها وجود دارد. علاوه برافواهات دیگرمبنی برروابط شیر سنگ کارمند کمبنی BSC وداکتر رسولی گفته می شود که این کمبنی خانه داکتر رسولی رادر وزیر اکبر خان نیز ماهانه به مبلغ گزاف دالری به کرایه گرفته است که این خود شکلی از فساد اداری بوده واینگونه روابط و معاملات یک کارمند مسئول قرارداددهنده وزارت مخالف قانون ومنافع اداره بوده واثرات سئوه بالای بروژه های دولت بجا می گذارد.


درهمه بروژه ها باید به هرنحوی سهم داکتر درنظر گرفته شود یا مستقیم ویابه شکل غیر مستقیم ، بطور مثال درکار بروزه سرکها داخل شهر تمام وسایط امریت فواید عامه هرات به اختیار قراردادی شکرت کامگار گذاشته ومعامه مبهمی راصحنه سازی نموده است .


کاربازسازی تونل سالنگ درزمان وزارت داکتر عبدالله علی باید کمبنی چکورا ونور کانسلت قرارداد گردیده وکار ان توسط داکتر رسولی ناقص ونا تمام تسلیم گرفته شد که همین حالا مشکلات فراوان درتونل وجود دارد زمانیکه از داکتر برسان شود که چرا بروژه را ناقص تسلیم می شود میگوید که برودجه ان کافی نبود ومتاسفانه داکتر صاحب کمتر علاقه دارد که واقعیت بگوید واین استعداد را دراد که میتواند به هرکار نا معقول خود دلیل معقول بیاورد وجانب مقابل را که از وی شناخت کاری نداشته باشد قناعت دهد.


از کار های خورد وکوچک داکتر رسولی هم باید بطور مثال یاد کرد ( البته این مثالها همه انچه می شود وجریان دارد است ).


خسربره داکتر به نمام انجینر عادل شاه عضوه یکی از شعبات ریاست بالیسی وانسجام برعلاوه معاش دولتی ماهانه مبلغ 800 دافلر از unops معاش می گیرد برعکس رئیس بالیسی و انسجام ماهانه 400 دالر چون شخص باک و بی واسطه است وبا داکتر روابط خصوسی ندارد همبن اقا فعلا درعوض انجینران مستحق وزارت به بورس کوریا رفته است .
خاشینه داکتر به نام انجینر انجیلا که تجربه کاری ندارد لسان انگلیسی نمی داند از مسائل انجینری خبر نیست مدت بیش ازی یکسال ونیم است که به صفت متخصیص تدارکت ؟ دردفتر PIU پروژه های بانک انکشاف  اسلامی وزارت مقرر و ماهانه مبلغ 1000 دالر معاش می گیرد این متخصیص محترم مدت یک سال به شکل قرادادی کار میکرد مدت چند ماه می شود که بواسطه داکتر ماموریت رسمی نیز حاصل وبه حیث مدیر عمومی بروژه های بانک انکشافی اسلامی درریاست بالیسی وانسجام مقرر گردیده ومعاش دولتی را هم مستحق شده واخذ مینماید ، برعکس درحدود 35 نفر مامور رسمی و 4 نفر اجیر وزارت که چندین سال کارکرده بودند ومعاش ماهانه صرف 2500-3000 افغانی داشتند امسال منفک ویا تقاعد داده شدند . اما خاشینه معین صاحب چوکی معاش افغانی را خالی حفظ وچوکی دالری را بنام مصروف نگاهداشته وکارش راکسی دیگری انجام میدهد واین است سئوه استفاده از قدرت وامانت مردم ….؟
3 نفر از خویشاوندان خودرا بنام های (رومل ، عمر ومتین ) در PMU بروژه های بانک اسیائی با معاش های دالری مقرر نموده که دونفر ایشان مکتب را نا تمام وبه خاطر امکانات داکتر رسولی دروزارت فوائد عامه روزگمی نموده معاش دالری میگیرند رومل یک ونیم ماه قبل از بولیتخنیک فارغ ومستقیماً به حیث براجیکت منیجردر دفتر PMU بانک انکشافی اسیائی بدون هرگونه معیار های اصولی مقرر گردیده است ( یعنی رشته تحصیل ، سابقه کاری وتجربه ضرورنیست ؟ مهم انیست که از فامیل داکتر رسولی باشد) علاوه بران این اغازاده همین حالا براساس لزوم دید رسولی که بیش از یک ماه تجربه کاری ندارد عازم اشتراک در کنفرانس بین المللی ( موضوع جیندر) درداکه میباشد سوال باید شود که درین کنفرانس ها که ازجانب یک کشور کسی سخن می گوید چه گونه شخصی باید فرستاده شود؟اما برای رسولی حیثیت وابروی کشور ودریافت نتیجه مسطرح نیست بلکه بهتر است که یکی از اقارب وی سفریه دریافت وخارج سفر نماید.
تمام سفر های خارجی به شخص خودش تعلق دارد وزمانیکه به سفر چین میرود بیش از 10 روز درچین اضافه استراحت و مصارف وزمینه های معیشت وی توسط کمبنی های چینی سرکسازی تهیه میگردد ریکارد سفر های وی به چین وسایر کشور ها دروزارت موجود است وهمه بی نتیجه است.
داکتر رسولی علاوه برمعاش وامتیازات دولتی ماهانه مبلغ 2000 دالر از UNOPS نیز حق در یافت می کند درصورتیکه معین اداری وزارت صرف معاش دولتی دارد وبس اخیراً بیشنهاد به بانک اسیایی تقدیم وخواستار معاش ماهانه 2500 دالر نیز گردیده است .
یک موضوع دریادم امد که رئیس قبلی بانک جهانی زنی را در بانک جهانی که باوی روابط داشت با معاش بلند استخدام کرده بود باکشف این قضیه غوغایی درجهان میان کشور های عضو بانک جهانی براه افتاد و بلاخره موصوف را بنابر همین تخلف دی از بست ریاست بانک جهانی برکنار ساخت که خود این افتضاء بزرگ وخلاف اصول اداری ویک فصاد بنداشته شد اما چرا دروطن ما که دست ما به گدایی دراز است و فساد اداری بیداد میکند کسی چنین اعمال را نادیده و حتی عادی می بندارد.


اگر مسئولین گوش شنو اوعزم مبارزه علیه فساد اداری وسئوه استفاده های ملیونی را داشته باشند اینگونه مثا ل ها همه بیانگر فساد اداری ، رشوه ستانی وخیانت به حق مردم گرسنه وبیچار این وطن است که روز ها برای دریفات یک لقمه نان حلال جهت دریافت کار ومزدوری سرگردان اند ویا به خاطر زنده ماندن خود و اولاد شان هجبوراً درجاده ها دست به گدائی بزنند اما درمقابل افرادی که اعتماد وامتیاز ومسئوولیت حساس دولتی به انها سبرده می شود از موقف شان چنین سئو استفاده ها می کند خصوصاً کسیکه بنابر کیبر سن سه مرتبه تقاعد نموده ودرفساد اداری بهلوان میدان است وبادست بازبه هر نوع فساد اداری بدون ترس دست میزند دربوست کلیدی نصف مینماید سوال برانگیز است. بنامردم حق دارند که از فساد اداری دادو فریاد براورند وحقیقتاً امروز این فساد اداری بزرگی رادربرابر دولت قرارداده است که بانادیده گرفتن ان ومبارزه نکردن درمقابل ان هرروز دولت اعتبار وکفایت خودرا از دست خواهند داد.


بناً سوال اینجااست که مسائل فوق الذکر جهت اثبات از جانب کسانیکه مسئولیت مبارزه علیه فساد اداری را دارد بیگیری خواهد شد ویا خواهد گفتند که این چنین کار ها عادی بوده وحق مسلم یک معین است .