کور / شعر / شيطاني کوې

شيطاني کوې

ښکليه عجيبه غوندې دوستي کوې
امان امان وايې دښمني کوېته لکه انګرېز ياره څو ژبی يې
هيڅ باور مې نه شي دوه رنګي کوېتا د امريکې خويونه ټول زده کړل
هر چېرې دې وينم بې ننګي کوېته هم ګاونډيانو نه څه کم نه يې
ټول کارونه ګوره شيطاني کوېګورو به دې خپل کورني غل سره
دا چې هره چاره حيواني کوېراشه اباسين درته پښتو زده کړي
بيا به ته کارونه انساني کوې
5 فبروري 2008 فرانکفورټ جرمني