کور / شعر / زيری

زيری


څاڅکي څاڅکي سره يو شي سيلاب جوړ شي


توري  يو  يو سره يو شي کتاب جوړ شيکه د لارې مسافر خپلو کې يو شي


شيريک يون د زمانې انقلاب جوړ شيپښتنو که د يوالي لار کړه خپله


يو وطن د ابدالي په د اب جوړ شيخدمتګار به زيری يوسي لوی غفار له


يو پښتون که د يو پلار په حساب جوړ شي