کور / د ډيورنډ کرښه / Kashmir and Sind Must be Returned to the Afghans

Kashmir and Sind Must be Returned to the Afghans

 


Kashmir and Sind Must be Returned to the Afghans


 


I commented on Spinghar Pashtun’s Facebook News Page about the endeavours of Sarwar Ahmadzai distributing Donations to the Flood Victims in Pakistan. In reply to my Comment, Mina Pathan has written, “Who cares where we come from? We are Pakistanis, now. Pathans = Pakistanis”. She forced me to submit my following Legal Claim against her and all the Pakistanis:


 


“The Afghans care. The King of India who was the King of Pakistan also at that time, gave in marriage his daughter to Prince Timur, and gave Kashmir and Sind as Dowry of his Princess’s to Prince Timur. Afghans are the Heirs of the Ahmad Shahee and Timur Shahee Empire. Since Pakistanis think that they are Muslims, we would like to ask you that according to the Holy Quran and the Haddis of Holy Prophet Mohammad, you should return Kashmir and Sind to their right and Legal Owners, (i.e. the Afghans). If the Pakistanis do not follow the Holy Quran and the Haddis of the Holy Prophet; then how can you call Pakistan an Islamic Country who do not observe the Qur’anic Commands?”


 


جواب به مینا پتان، فیسبوک، 31 سپتامبر 2010


 


کشمیروسند باید پس به افغانها داده شوند


 


درصفحهء اخبارِ سپینغرپشتون بتاریخ 31 سپتامبر 2010 درموردِ محترم سرورًاحمدزیً که کمکها را به سیلاب زده گانِ درپشتونخواه توزیع میکرد، یک تبصرهء کوچک کرده بودم. درجواب، مینا پتان نوشته است، ًکی پروای آنرا دارد که ما ازکجا آمده ایم واصلیتِ ما چیست؟ ً  ًما پاکستانی هستیم، حالا. پتانها = پاکستانیها ً. این حرفهایش مرا مجبورساخت تا دعویء ذیل حقوقیء خود را درمقابل مینا پتان وتمام پاکستانیهای هم مانندِ وی بفرستم:


 


ًماپروای آنرا داریم. پادشاهء هندوستان که درآنزمان پادِشاهء پاکستان هم بود، دخترِخود را به شهزاده تیموربزنی نکاح کرد، وکشمیروسند را به صفتِ دوری (جهیز) برای شهزاده تیموربخشید. افغانها وارثین قانونیء شهنشاهیء احمدشاه بابا وامپراطورتیمورشاه هستند. ازآنجاکه پاکستانیهافکرمیکنند که مسلمان باشند؛ براساسِ قرآنکریم وحدیثِ شریفِ محمد (ص)، ما افغانها به بسیاراحترام میخواهیم ازشما و تمامِ پاکستانیها تقاضا کنیم تا ملکیتِ قانونیء مارا، که عبارت ازولایاتِ کشمیروسنداست، دوباره بما وارثین اصلی وقانونی تسلیم دهید. اگرشما و پاکستانیها احکامِ قرآنکریم وحدیثِ شریفِ محمد (ص) را نادیده میگیرید؛ پس چطورشما پاکستانیها میتوانید ادعا کنید که مسلمان هستید؟ ً