کور / شعر / افغان نه دی

افغان نه دی


چی دژبی په سر ویشی خلک څوک


ا فغان نه دی دهغه سر وی تل پوک


چی تاوان  رسوی  ملی و حد ت  ته


د پردو په لاس هغه شوی وی کوک


            پوهندوی دوکتورسید حسام (مل)


                    جرمنی ۱۳/۲/۲۰۰۸


       


 


    بانګسار


د با ڼو  په   غشو  را دی   کړه  ګذار


دزړه سر دی را سوری کړه  جفاکار


سری شونډی دی په سپین  مخ دلبره


لیونی را  ځنی  جوړ کړ ستا رخسار


اوس  په  ښه  او  بد هیڅ  نه پوهیږم


بانګسار شوی،  ځان سره  کوم  ګفتار


پرما څه چی راغلی ، ستا دلاس دی


ته ځما د   لیونتوب   یی  ذ مه وار


لیونی  چی  تا   له ما ځنی جوړ کړ


زه (مل) غواړم خپل علاج ستا په دیدار


                     ****


        پوهندوی دوکتور سید حسام (مل)


            جرمنی ۱۵/۲/۲۰۰۸ر