کور / شعر / خبر

خبر

 


                    چی بلۍ راورانوي او ورځي خواله


                     خوارکۍ لیلا ترې ځي نوورځي چاله


                      ورانوونکي ته به څوک جانان ونه وایی


                       که یی تخت  د ښاپیرو بوځی هوا له


                         ابراهیم دزمانې نه ژوندئ  کیږی


                           فرعونان ډیر ځي راځي دغه دنیا له


                            یوه ورځ به یی یومیا شئ رانسکورکړي


                            بیا به چیرې ځیني تښتي ورځي چاله


                                        خدمتګاره جانان پوه کړه چې بیدارشي


                                         ز و را ور د زمانې یی ورځي خوا له

.