کور / شعر / دپلار کور

دپلار کور

            دلته هر څه ښکلي جوړ دی زمونږ هم یو ښکلئ کور دئ


            د کور مخې ته  بڼچه  د ه په کی ښه دګلو ز و ر د ئ


            دلته لوی ماڼۍ ابادې لوی ښارونه دي ښکلا د ه


             دلته هر څه شنه ښکاریږي هره خواوطن سمسور دئ


              په ښکاره هر څه منظم دي پټ دهر چا عمل خپل دئ


               دلته هم زور ازماییل دي دلته هم واک دسودخور دئ


               غرونه پټ دي په ځنګلونو چی راوځم ورته ګو رم


               کوراوکلئ مې په یادشي دجګړوسیورئ پرې خپوردئ


                نه  ښکلا  ته شم  لیدلائ نه رڼا ته  شم کتلا ی


                 پیښوراوکابل ړنګ شول لوی کندارکی ظلم زوردئ


                  د ا ماڼۍ دي که بڼونه دغه یو هم زمونږ  نه  دي


                 زما خپل وطن هغه دئ چې مې چیرئ دپلار ګور دئ


                  چی تا ر یخ  د نړ ۍ لولم د افغا ن  په  نامه ویا ړي


                 اوسنئ افغان چې وینم ورور دوښمن دسکه وروردئ


                                     خدمتګاره چې داولې ؟ په دې لوی وطن څه کیږي


                                 لوی افغان ولی غافل دئ؟ لوی بښتون ولې شمکوردئ ؟