کور / شعر / غزل

غزل


داوس سباده که بېګاده رڼاچېرې نشته
يوچېرې بل چېرې خفه شي پخلاچېرې نشتهپخوادستوروو دپړوني خيال اونازهمداوو
نن ووړ او زوړ په اوږو بارکړي حياچېرې نشتهځماپه کم عمريادېږي لوي بابامې ويل
جامه عزت دهرانسان دي پخواچېرې نشتهاوس دنړۍ دور بدل دى که وطن بدل دى
دمايک ترشاکيناست داناشوماناچېرې نشتهزياتي راويښ شي پښتنوژبه يرغل رانه وړي
نوي پيداشي زاړه وژني بقاچېرې نشتهمعصومې ستاخبرمنم خوڅوک باورنه کوي
زماباورده شل به شي وفاچېرې نشته

.