کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / د افغانستا ن دبهر نيو چارو وزير ښاغلی زلمي رسول دپام وړ !

د افغانستا ن دبهر نيو چارو وزير ښاغلی زلمي رسول دپام وړ !

دبهرنيو چارو په وزارت کې بايداساسي او بنسټېز بد لو نو نه ا و تصفيه راشي    ! 

ګر انو لو ستو نکو ! ما دبهر نيو چارو دوزارت په بر خه کې دمخه هم ورته مقا لې په لر اوبر، ټول افغان او بېنوا ويب پا ڼو کې ليکلي دي، خو داچې دقدرت دخا وندانو ستر ګې ړندې دي او واقعيتو نو ته تن نه ږدي نو داددوی خطا ٠
ګرانو هېودوالو! دبهر نيو چارو وزارت دافغا نستان په کليدي وزارتو نو کې يو مهم وزارت دی چې نه يوازې دبهر نيو هېوادونو سره داړيکو دپاللو په بر خه کې مهم او رغنده رول لو بوي، بلکې دبهر نۍ نړۍ سره په اقتصادي  ،فر هنګي او سيا سي ډګرونو کې هم ددغه وزارت او په تېره بيا دسفارتونو او کونسلګريو رول ډېر مهم دی٠ په واقعيت کې همدا وزارت د بهر نيو هېوادونو سره د افغا نستان د اړېکو تا مينوونکی دی، خو له بده مر غه ددغه وزارت په لوړو پو ستو نوکې هم دهېواد په دننه او هم په افغا ني سفا رتو نو ،کو نسلګر يو او نما ينده ګيو کې داسي کسان په کا رو نو ګو مارل شوي دي چې دخپلو جيبو نو  په ډکولو،عيا شيو او فحا شيو او اختلا سو نو بو خت دي ٠ سر بېره پردې داسې ناولي عناصر پکې شته چې سمتي ،ژبني او قومي تبعيضونه او تعصبو نه لري٠
دغه وزارت ته هغه وخت مر داريو او چټليو لاره ومو نده چې په راس کې  يې دنظار دشورا استازی عبدالله عبد الله وټا کل شو٠ دده دټا کنې سره سم پنجشېر يانو پر دغه وزارت قبضه وکړه او دا يو نه انکارکېدونکی واقعيت دی چې عبدالله عبد الله چې نن د کرزي پر حکو مت انتقا دونه کوي په دغه وزارت کې په سلو کې  ٨٠ پنجشيريان ور چوخ کړل٠ عبد الله ته دا مطرح نه وه چې ه زه دغه کس د سفېر يا کو نسل يا لومړی، دويم اودريم سکرتر او يا هم د شارژدافېر په تو ګه ټا کم څومره سو يه لري؟څو مره زده کړې يې کړي دي؟ څو مره دديپلو ماسۍ په اسا سا تو پو هيږي؟ او څومره سياسي پو هه او بصېرت لري؟ان د عبد الله په وخت کې دنوي ډيلي دسفارت يو چايدار باشي چې پنجشيری و په بمبئي کې دافغاني کونسل په پوست ټاکل شوی و٠هغه ته پنجشيريان مطرح ول نه پو هه٠ داسي کسان هم په دغو ديپلو ماتيکو پو ستو نو کې مقررشول چې دشپږم ټولګي نه هم نه وو فارغ شوي٠ کله چې دغو کسانو ته دعبد الله له خوا دغه دندې ورکړل شوې نو هر څه يې چې غو ښتل هغسي يې کول، ځکه چې عبد الله يې سپورټر وو٠ دغو کسانو دهيچا پرواهم نه درلوده٠ دوی رشو تونه خوړل ،په عيا شيو او فحاشيو بو خت ول او هغوی ته دافغا نا نو او افغا نستان حيثيت مهم نه و٠
همدا اوس هم دغه وزارت د پنجشير يا نو او ستمي عنا صرو نه ډک دی٠ داسې افغا ني سفا رتونه هم شته چې سفېر يې پنجشيری دی، شارژدافېر يې پنجشيری دی اولومړی، دويم او دريم سکر ټر يې پنجشېر يان دي او په افغا ني سفا رتو نو کې ددوی فر مان چليږي او دوی نه دبهر نيو چارو دوزېر کو مه پروا لري او نه  يې هم څو ک اېسته کولای شي ٠همدا اوس په افغاني سفا رتو نو کې داسې سفېران، کو نسلان، شارژدافېران،لومړي، دوهم او درېم سکر ټران شته چې دا اته کاله کيږي چې په پر له پسي تو ګه دغه دندې پر مخ بيا يې ،خو چا ونه پو ښتل چې کاکا دا چوکۍ دې اجاره کړې ده که څنګه؟ حال داچې بايد يو ديپلومات په دريو کلو نو کې تغېر او تبد يل شي ،دا خو يې دپلار دايمي چو کۍ نه ده٠ همدااوس دغه سفا رتونه يوازې او يوازې دلوړ پورو چارواکو، جنګسالا رانو او قو ماندانو او خا ئيننودزامنو، وروڼو او خپلو انو نه ډک دي چې په هغو کې درباني، عبد الله، قا نوني، فهيم، دوستم، کرزي،محقق، خليلي او نورو  خپلوان ،دوستان او دډلې ټپلې خلک دي٠ کله چې سړی خپل سفارت او يا کونسلګری ته ځي ددې پر ځای چې خو شاله شي نو دپردېتوب احساس پکې کوي٠
دغه کسان چې په دغو ديپلو ما تيکو پو ستو نو کار کوي لاندينۍ نېمګړ تياوې لري :
١- ديپلو ما تيکې زده کړې نه لري او نه هم دديپلو ماسۍ په الفبا پو هيږي٠
٢- په انګليسي او کو مه بله خارجي ژبو با ندې نه پو هيږي ان ديوه تيليفون جواب هم په صحيح توګه نه شي ور کولای ٠
٣- ددولتونو تر مينځ ددوستانه اړېکو په ټينګو لو کې کوم بر يا ليتوب نلري٠
٤- رشو تو نه خوري، اختلا سو نه کوي ٠
٥- ډېر يې په غير اخلا قي کارو نو بو خت دي٠
٦- دافغا ني محصلينو او زده کونکو دپر ابلمو نو او ستو نزو نه نه دي خبر٠ چې ښې بيلګې يې په بمبئي کې افغان کو نسلګري او قا هره کې افغاني سفارت دی ،خدای پو هيږي چې په نورو هېوادونو کې به دافغانانو او دافغا ني محصلينو دستو نزو څه  حال وي ؟
٧- دخپلو هېوادوالو په وړاندې دژبنيو، سمتي او قو مي تعصبو نو نه کار اخلي او دمراجعينو اوخلکو سره نا وړه چلند  کوي٠
٨-دمحصلينو دولتي معا شو نه ددغو سفا رتو نو له خوا نوش جان کيږي٠
اونور په سلګو نو ډېر واقعيتونه ٠٠٠

دبهر نيو چارو وزارت او شخصا دبا ندنيو چارو زېر صاحب که په رښتيا هم غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي او دبهر نيو چارو وزارت ددغونا ولو عنا صرو دولکې نه وژغوري نو با يد لا نديني کو ټلي ګا مو نه  واخلي :
١- يو ه با صلا حيته کميټه جوړه  کړي اوپه بهر کې دټو لو افغاني سفا رتو نو تش په نامه ديپلو ما تانو اسناد بر رسي کړي چې څو مره ديپلو ما تيکي زده کړې لري٠
٢- هغه تش په نامه ديپلو ماتان چې دجنګسالارانواو ددولت دلوړ پوړو چارواکو زامن، ورو ڼه  او خپلوان دي او په کلو نو کلو نو لکه دپر ازيتو نو په څېر ډالري ا متيازونه او معا شو نه اخلي او پر دغو دندو ګو مارل شوي دي او هيڅ کو مه ديپلو ماتېکه او سياسي پو هه نلري سمد لاسه معزول او پر ځای يې نيک، په کار پوه او دښه چلند انسانان چې دافغا نستان دهر ولايت او هرې سيمې پورې اړه ولري وګو مارل شي ٠
٣- په هروشپږو ميا شتو کې دې يويو هيئات ددغو سفارتونو ته ورشي او ټولې چارې دې له نږدې بر رسي کړي، ځکه ددوی نه هيڅکله هم پو ښتنه نه ده شوې نو ځکه دچا پروا نلري ٠
٤- بايد دغو ديپلو ماتانو ته جدي تو صيه وشي چې دخپلو هېوادوالو سره نيک او ښه چلند وکړي او ددوی دکارونو په تر سره کولو کې ورسره لا زمې مر ستې وکړي٠
٥- د افغا ني سفا رتو نو او کو نسلګريو عوايد دې په جدي تو ګه بر رسي شي ٠
٦-  افغاني سفا رتو نه او کو نسلګرۍ بايددافغاني محصلينو او زده کوونکو په ستو نزو کې  جدي واوسي او با يد تل دمحصلينو ستونزي دنږدې وڅاري او دمحصلينو او زده کوونکو ستو نزې او مشکلات حل کړي نه داچې دوی ته نوري ستونزي جوړ کړي ٠
٧- ټول هغه ديپلو ماتان چې ژبني، قو مي او يا هم سيمه اېز او تنظيمي تعصبات لري سمد لاسه معزول او قا نو ني چلند ورسره وشي٠
٨- د بهر نيو چارو په  وزارت کې بايد  ديپلو ماتيک پو ستونه دعلمي معيارونو له مخې ورکړل شي نه ديوه ګروپ اوسېمې پربنسټ٠
٩- هر څوک چې په دغه وزارت کې مقرريږي بايد ديپلو ماتيکي زده کړي ولري، په بهر نيو ژبو وپو هيږي
نه داچې هر خر او غوايي او نا پو هه بې له دې چې څه زده کړې  ولري په دې وزارت کې ورچوخ شي٠
ښا غلی رسول صاحب! تا سو ددې وزارت په راس کې ياست،تا سو که رښتيا هم غواړئ چې تصفيه راولئ با يد له چا نه ونه ډار شئ دا ستا سو ايماني، وجداني او هيوادنی مسئو ليت او دنده ده چې نور دغه وزارت داو سني ناوړه حالت نه وژغورئ او په دغه وزارت کې ديوې سېمې  دمافيا ناوړو منګو لو ته دپای ټکی کښيږدئ که داسې مو ونکړل نو څوک به مو ونه بخښي اوهم به دخدای او هم دخپلو افغا نانو پر وړاندې مسئول وئ٠
موږ افغانان په تمه يو اودنږدې نه حالات څېړو.