کور / شعر / غريبي اوپوهنتون ويل !

غريبي اوپوهنتون ويل !

ناممکنه داخبره
دليلې په ديوالونو
کښلې چازماخبره

زه چې داخبره لولم
حقيقت راته ولاړوي
دتربور سړي په ډول
خپل غربت راته ولاړوي

چې سهار له خوبه جګ شم
څوزوی مړي راته ياد شي
په سوچونولمونځ کوم چې
پوروړي راته ياد شي

بيا سهار دی اولګيايم
مايوسۍ راټولومه
دادنن ورځې سلګون به
بيا له چا راپورومه

بيا به کوم يوټولګيوال ته
وايم پور راسره وکړه
دزړو پورو دپاسه
يوڅه نور راسره وکه

سمستر په خلاصېدو دی
رخصتي ده راروانه
مزدوري مې پيداکړې
ستادپور کيسه اسانه

ټولګيوال دي مهربانه
وايي نن خوبه پوردرکړم
خويوه خبره واوره
که نور غواړې هم نور درکړم؟!

وايم ځاردې له خبرې
يوه نه يوسل خو وکه
وايي بله خبر نشته
دې ديوال ته کتل وکه

په ديوال باندې چې ګورم
کښلې چا زماخبره
غريبي اوپوهنتون ويل !
نا ممکنه داخبره

زه چې داخبره لولم
ټولګيوال ته شرمنده شم
دزړوجامو دننه
دوړې دوړې شم ميده شم

ټولګيوال په ځای شي پاتې
ټيټې سترګې ترې روان شم
مايوسي راسره مله شي
له پخوانه لاپرشان شم

داڅه فکر راپيداشو
اراده مې شوه بدله
راځه نن دې درس ته مه ځه
څلور لاري لورته ځغله

هله هله وخت ناوخته
چې خانان بيا رارسيږي
چې له ټولومخکې لاړشم
مزدوران بيا رارسيږي

وا وا تور موټر خو برېک شو
دخدای فضل بخت مې ښه دی
سپين کالی ورپکې ناست دی
خدايزده خان دی اوکه څه دی

وايي ژرکوه راخيژه
ډېرې مه کوه پوښتنې
ترماښامه وهل کيږي
دي مې باغ کې وچې ونې

دنن ورځې روزانه ده
درې سلګونه به دې بس وي
که راخيږې نو راخېږه
که دې خوښه که دې وس وي

نا شکري به داکوم چې
زه به بله کړم خبره
درې سلګونه روزانه ده
څه به بله کړم خبره

راځه ژر ورسره خيژه
ډېري مه کوه پوښتنې
ترماښامه وهل کيږي
دي يي باغ کې وچې ونې

دنن ورځې مضامين مې
 ګرځي زړه کې لکه دستنې
ماتوم په خولو تنده
ترماښامه وهم ونې

دادی بيا ماښام راخور شو
بيا هغې ليلي ته ځمه
ماخستن به ورسيږم
تکې تورې شپې ته ځمه

انتظار به راته ناست وي
دکوټې انډيوالان مې
دستړيا بار مې په ولو
رسولی نه شم ځان مې

ويده شوي مې ملګري
زه دشپې کوټې ته راغلم
چې سهار وم ترې وتلی
بيا هغې کوټې ته راغلم

په درنو خوبو ويده دي
دکوټې پنځه ملګري
زما برخه ديګ ېې اېښی
څومره ښه وي ښه ملګري

بياويده شوم په سوچونو
چې سبا ته به څه کيږي
مزدوري دې کړي خدای ورکه
پوهنتون ته مې زړه کيږي

بياسهار دی بيا راويښ يم
بيا هغه خبره لولم
دسقراط له ترخو زهرو نه
 ترخه خبره لولم

لرې نده چې ترې لاندې
بې اسرې  خبره ليک
پوهنتون دي وي درپاتې
ځم ليلې !خبره ليکم