کور / شعر / پر فلسطین یوه بله ژړا

پر فلسطین یوه بله ژړا

های !د داود او سیلمان هیواده!


خاوره دې وینو سره ګډه خټه


او هر دیوال دې د انسان له سویو چیغو نه رنګ


موږ ستا تصویر کې ډېر څه نوي وینو:


یو ماشوم څنګه په ګولۍ سوری کیږي


او یو ځوان څنګه ځنکدن کوي


                                                       پر ځمکه باندې خوله لګوي


یوه مور څنګه د اسمان لوري ته مخ اړوي، چیغې وهي


او د څلورو میاشتو ښکلی هلک


لکه ویده چې وي په خپلو راوتلیو کولمو لوبې کوي


موږ د اقصی له دیوالونو سره جنګ د چیغو هم ولیده


او د زلمیو د سلګیو انګازې چې د شرقي دیوال


                                                                                         تر خښتو رسي!


هیڅ پیغمبر د دومره وینو خوب لیدلی نه و،


موسی!


           عیسی!


                   آخر زمانه نبی!


ګورﺉ ‎! انسان


لکه یو وږی لیوه


د بل انسان پر غوښو غاښ تیروي


هغه انسان چې تاسو!


ددغې ځمکې پر سر


د مخلوقاتو خلیفه وټاکه


هغه انسان اوس د ماشوم پر وینو


د خپل مذهب دعا په فخر لیکي


هغه انسان د خدای رضا


د بورو ورارو په غوغا کې ګوري


هیڅ پیغمبر په خپل هیواد کې د سیاست په نامه                                                                         


د فاجعې حکومت نه وغوښتی


های! د داود او سیلمان هیواده!


یوځل زخمي لاسونه وخوځوه


پاس د آسمان خواته یې لپه یوسه


د ټولو سترو ارواګانو لمن وننګوه!


یوځل پوښتنه وکړه


چې داسې ولې کیږي


ولې د هیچا په سینه کې زړه د غوښې نشته


ولې سندره د لیوه د غاښو


او د تنکي ماشوم د غوښو لاهم


د مدني انسان په غوږ ښه لګي؟


۲مارچ۲۰۰۸


کابل