کور / شعر / دلته پښتانه پراته دي

دلته پښتانه پراته دي

جانانه ستاپه زړه کښي څه پراته دي


داستاغمونه مي په زړه پراته دي


هرڅوک یې لوټ کړي ددوستۍ په نامه


لاورته ګوري ټول ویده پراته دي


جانانه بس که نوره مينه پرېږده


يادونه ستامي لاپه زړه پرانه دي


نه په ژوندواونه په مړودي شمېر


داپښتانه چي لاويده پراته دي


هغه دميني ټول وختونه تېرسو


هغه یادونه لاخوږه پراته دي


چي دوطن دننګ خبري نه کړي


داڅنګه خلګ پښتانه پراته دي


دګودرخواته چي راتلې په مينه


داستاراتلۍ مي لاپه زړه پراته دي


اغياره ګوره چي رانسې دلته


دلته خوټوله پښتانه پراته دي


زه ارماني دپښتونخواپه مينه


ليکم شعرونه ډېرښه پراته دي