کور / شعر / ستا لاشك دئ

ستا لاشك دئ

كوم نوروز او كوم اخــــتر دى كوم سرور؟****د افغــــــان په كـــــور ماتم دى لور په لور


كشتارگاه يې جوړه كړې زده كړې كانــــدي****زموږ د نســــــــل نابودي كـــــــوي په زور


دا د چا په لاس د وركړو پاكــــــه ربــــــــه****نه يې شـرم نه حيا شــــــــــــــــته نه پېغور


له پايزار سره په سترگـــــــــو كې راخېژي****لاس تړلي ورته ناست ېـو په خپل كـــــــور


ما ليـــــــــــــــــدلي د دنيا سړي خواره ډېر****خو په ټولــــــــــو كې دا يو وخوت خونخور


په دجال پسې روان دي دا مړ سترگـــــــــي****په دنيـــــــا اواخيرت يې كـــــــــړې مختور


پاكه خدايه ته په خپله سزا وركــــــــــــــړه****په خالي لاس به موږ كوم يو كــړو نسـكور


پخوانى كفنكــــښ ښه  و اجــر وركــــــړې****اوسنى هـــــــــم كفن وړي هم څه كړي نور


د حســــاب ورځ ده راتلـونكـې صبر وكړئ****تل به نه وي د فــرعــــون لښــــــــكر خپور


په پڅ تېغ يې تر نيمى پورې حلال كـــــــړم****ستا لا شك دى بسـمل سپين وي او كه تور

مرثيه


دالاندې مرثيه مې خپل گران پلارحاجي محمدموسى جان ته ليكلې،هغه دروان كال دسلواغې د مياشتې په اوويشتمه نېټه په حق ورسېد


انا لله و اناالیه راجعـون     


 سـتا تابوت


خوب مې وليد چې مې اوښكې گرېوان ويسي


سېلۍ راشـي دعاجــــــــل بنديـــــــوان ويسي


 نن مې داسې شـــــــوه دزړه جونــگړه ورانه


لكـــــــه ځـــاله دبلـــــبل چې طـوفـــان ويسي


 چا ته اه چا ته فـــــــــرياد وكــړمه خدايـــــه؟


بې لـه تابه مې بل څوك هــم فغـــــان ويسي؟


گران پلار ځي د تل لپــــــــــــــاره تور لحد ته


جنازه بــه يې سپېڅلـــــــــــي زلمـيان ويسي


زه په سرو قالينو ناست لكـــــــه سره اوركې


خوب مې نـه وړي خو مـاغـم فريشان ويسي


غرېو نيولى پرديسي سلگـــــــــۍ مې راغلې


دگردون ســـــــېلاب به ما له ميـــــدان ويسي


يو دپــــلار غم خو مې نه دى چې يــــې ژاړم


هـره ورځ تنكــــــي زلمـــي گورسـتان ويسي


پوسـت بســـتر دى راته  سـپرخه تر ســهاره


خوب بــه څـنـگـه سـوړلحد كې بجـان ويسي


اى پښتونه خداى دې ښه په عزت خښ كـړه


داســـې نــه چــــې دې هــــډونه لېوان ويسي


 داچې سرې مې شوې كـوڅې په خپـلــو وينو


دا ناخوالـې به هــــم يو وخت زمــــان ويسي


 زما داسې يو شــــرين ارمــان دى زړه كـــې


چې ما هـــم كوم څوك ترښـكلي يزدان ويسـي


 تابســـمل په پښـــتنه مينه ډېــــر خپل كــــړل


ســــتا تابوت به هـــــم په ميـنه ياران ويسـي


زما دپلاركورنى نوم ((بجان)) و