کور / شعر / پښتونه

پښتونه

          


خپلي      ليلا      ته     شه    دلبر    پښتونه           


ټوله   دنياکړه   پری   خبر   پښتونه   دا   هندوکش    او     تاتری     خبر    کړه              


چی سره  يو  کړو  لر  او  بر  پښتونه    ډيورنډ     خط    د    سرطان     دانه  ده               


ستا    تباهی     ته  دی   خطر     پښتونه     


دا   اوبه    ندی    ترينه    اوښکی    راځی               


زرشه  خوشحال   کړه  دا  سپين غر  پښتونه يا   د    تقدير   زرشه   ډير  زر   بدل   کړه             


يا  د    سر و جنګو     په  غر  پښتونه  د خوشحالخان له پاکی خاوری ځينی              


جګ  شه اورنګ  کړه  لاس  په  سر پښتونه د  ملنګ جان   په زړه چړی  خښی  شوی             


تار    د   اغزن    لکه    خنجر    پښتونه که    موټی      نشو    او    وهدت   ونکړو           


داسی به ګرځو در   په    در    پښتونه  دا د   سبا   وعدی    کړی     لنډی    نوری           


هرڅه  کړی    خپل تر   مازديګ ر پښتونه راوړی      ډولونه     اټنونه     مرش   کړی         


په غليم  جوړ  کړې   يو  مهشر پښتونهحفيظ    مليار     باندی    به    جوړ   شی   اختر         


که    شمله    جګ    کړو    د  خيبر  پښتونهعبدالحفيظ    مليار                   د    مور د    مړينی    په   ياد                       


ته     رانه      ﻻړی     زه     د   پريښودم   حيران   موری     


لرم       خفګان       موری         لرم       خفګان     موری     


 


تا    ته   خدمت   می   په   زړه    پاته   شو   ارمان  موری    


لرم       خفګان      موری       لرم      خفګان       موری     ستا        شفقت          يادوم        ستا      محبت       يادوم    


لاس     ټکوم    چی   رانه   تير   دی   دا    دورا ن   موری    


اوس    چی   بی  تا يم موری    لکه   ګدا يم  موری     


له   غمه   ګيچ يم چا ته چيری کړم  ګريوان  موری     ستا   ياد  ګارونه     لرم     ستا    ټول    غمونه    لرم     


ځکه    می   نم   له   سترګو  توی   شی  شی  بارن  موری     ما    باندی    او  ر  بل    دې  دزړه     په   کور  بل  دی   


له   غمه   چيرته     چاته چيري    کړم    ګريوان   موري     الله      د     وکړې     رحمت  شه  د   د ا    قبر       جنت     


حفيظ      مليا ر      د   ځکه   سپا رم    په   سبحان   موری    


لرم      خفګان        موری      لرم        خفګان        موری    په  ډيره ډيره   قدردانی      عبدالحفيظ   مليار      داتريش   ښار   ويانا څلوريزه                                     


موری        قبر   د    خدای      تا   ته        څراغان        کړی       


موری        قبر     د     خدای        ستا     جنت  نشان      کړی       زه      حفيظ    مليار         به      عذر   کوم       خدای        ته    


چه    جنت     فردوس       کی     ستا    ښکلی    مکان    کړی   ٤\١١\٢٠٠٧  م  ويانا