کور / علمي / د هوتکو په دوره کې شاعرانې… (دښځي دنړيوالي ورځي په وياړ)

د هوتکو په دوره کې شاعرانې… (دښځي دنړيوالي ورځي په وياړ)


پروين ملال/ کراچي


که په تاريخ کې د ثبت شوو شاعرانو پر تذکرو لنډ نظر واچوو نو د لرغوني اريانا له ويدي عصر څخه چې د (1400ق،م) کلونو څخه راپيل کېږي ٰميراپالاٰ د ويدي عصر مشهوره شاعره ده چې د ريګويدا په اتم کتاب کې د دې سرود ليدل کېږي، په نظر راځي. همدا ډول د مېرمن . . .  ددې ليکني پوره تفصيل د سپوږمۍ مجلې په پاڼه کي ولولئ


 www.larawbar.com/spozmai