کور / شعر / ويښ ملګروته

ويښ ملګروته

داجنګ ځپلي کړيدلي ځوانان
پخپل انګړ کښي درديدلي ځوانان

نن د اولس دښه ژوندون لپاره
دادب بڼ کښي ټوکيدلي ځوانان

په ماښامونو کښي ويده چي څوک وو
دهغه خوبه پاريدلي ځوانان

ها چي ټوپک به يي ملګري ووتل
اوس دقلم سره وتلي ځوانان

يي خلکو ستاسو دچوپړپه موخه
له کندهاره پاڅيدلي ځوانان

روحاني پوه سوم دتيارودوره به
شړي هم دغه ځليدلي ځوانان

کندها رافغان ازاده راډيو1386  هـ  ل دوږي 12