کور / شعر / د ازادۍ پسرلې

د ازادۍ پسرلې

په ټولو پسرلی شو خو په ما باندې خزان دیپه کور مې اور وريږيپښتون په پښتون وژني ټول جهان راته حيران دیدا څه په مونږه کيږيپه ټولو پسرلی دی دښتې غرونه ټوکيدليبوار او بلبل ګرځيزما د ازادۍ ګلان خاونده رژيدليپه زړه مې مغل ګرځيلراوبر مې دواړه خويندې ميندې ژړيدلېچاپيره اجل ګرځيبې درده خلک خوښ دي په دردمندو وطن وران دیپه سر سترګو ژړيږيپه هر لور پسرلی دی بلبلان وايي سندرېتاويږي له ګلونوخو ماته په مغزو کې شهيدان وايي بوللېله لوړو مورچلونوپه چا وکړم عرضونه مشران مې لاړل لرېاور بل دی د ظلمونوخاونده بری راکړې د يووالي امتحان دیکه نه، خونه مې نړيږيعدل انصاف ورک شو غلو د کور خاوند نيولیجوړ شوی ورته چل دیډلې ډلې ګرځي غلو په زور خاوند نيولیچې غل وي د غلو مل دیخنديږي په سيالانو غلو د غلو مړوند نيولیحق سوځي اور پرې بل دیغيرت خوځيدی نه شي بې غيرتو له ميدان دیتر څو چې ډزې کيږيغيرت له منځه لاړلو چې جوړه يې وسله کړهنصب يې کړلو لاندېعزت له منځه لاړو بې عزتو پرې حمله کړهمطلب شو لاندې باندېپوهانو پورې خاندي ناپوهۍ پورته شمله کړهوايي پور لرم درباندېبازار د ړندو لاس کې دی مرګي پکې ارزان دېنا حق وينې تويږيپه خوله اسلام اسلام وايي عمل يې د شيطان دیمالوم د ده نصب دیپه حق چې منکريږي دا نو څنګه مسلمان دیښکاره دده مطلب دیرښتيا ځنې ډاريږي په غلطه لار روان دیجاهل او جاه طلب دید سپينې پردې شاته تور دښمن د لوی افغاناخر به رسوا کيږياخر به رسوا کيږي که مونږ يو شو خدمتګارهملي مشر مالوم کړود يو پښتون بابا لسمي روان شو په يوه لارهاصلي مشر مالوم کړونفاق او جګړې پريدو د پښتون وطن د پارهپښتني مشر مالوم کړوزمونږ د ازادۍ پسرلی مونږ ته را روان دیډير ژر به را رسيږي


— ——


د زمانې غږ د خلکو غږ


٤


له ټولګې څخه


د ١٣٥٨ ل کال د زمري ٢٨ د ګران هيواد د استقلال د بيرته اخيستلو د اغاز ٨٧ کليزې په وياړ٠

دوصال اندیښنې


د اد ې په  مینه کې اثر د ئ  چې توبې ورکې دي
په پیمانومې خومان تش کړل خونشې ورکې دي


د غر څنو سترګو  لټو ن  مې د لد ل  ستړئ  کړ لو
 لمر مخې ځکه  ز ما ستړ ې حوصلې  و رکې دي


څه تورې شپې مې دلیدو په ارمان سپینې کړلې
ا وس  د ې د تورو  زلفو یاره سلسلې ورکې دي


افسوس لومړئ وئ وروستئ عقله دجانان په خونه
زما ځوانۍ کې ورځې ورکې اوس مې شپئ ورکې دي


ز ما نظر د ئ  ستا د مخ  له  نو ر ه  نو ر ا خیستئ
خیر که له تا نه دې دپلار نیکه حجرې ورکې دي


لکه باران مې اوښکې څاڅي د ګر یوان کوڅو کې
چې په ژوندون را نه جانانه ستا کوڅې ورکې دي


                     زه خدمتګاردې په زړه وړمه دوصال اندیښنې
                      نور مې له خیاله ځیني واړه اندیښنئ ورکې دي