کور / شعر / مساوات

مساوات


چې په هرکار کې نوم د نسل او د ذات اخلي
نو د تحقیق ځګی مخلي روایات اخلي
سړی دې دومره مالدار نه وي چې زکات ورکوي
سړی دې دومره غریب نه وي چې زکات اخلي
د سرما يې دلال لا ذومره زورور خو نه دی
چې مې د شونډو نه نعره د مساوات اخلي
زه ښه اذاد یم خو یو کور مې پکې جوړ نکړلو
اشنا کم عقل مې په چغو دیر او سوات اخلي
یاره راځه چې دې بدلون له څه نامه وټاکو
غرسه ماما د دوکاندار ماما نه شات اخلي
زه عندلیب ورته غازي ويئل ګناه ګڼمه
چې د بچي نه مې قلم اخلي دوات اخلي

.