کور / رسنۍ / زابل:شنه پاڼه ټولنیزه اوادبي مهالني مجله له چاپه راووته!

زابل:شنه پاڼه ټولنیزه اوادبي مهالني مجله له چاپه راووته!

دشني پاڼي د لومړي کال لومړي ګڼه په شپیتومخونوکي په ښایسته رنګه پښتي دهارون حکیمي په مدیریت په دي ورستیوکی له چاپه راوتلي په دي مجله کي په ټولنیزواوادبي توکوسربیره پکښي دروغتیا،تاریخ اوماشومانواړوندتوکي خپاره شوي دچاپ چاري ئي دڅاروان کلتوري اوټولنیزبنسټ له خواپه مخ بیول شوي.