کور / اسلامي / اول په اســلام کښي

اول په اســلام کښي

اول په اســـــــــــــــــــــــــــــــــــلام کښي


چي ایمان یی راوری دئ
 • په نارینه او ښځو کښي ___(حضرت بی بی خدیجه بنت خویلد) وه.


 • په کوچنیانو کی ___(حضرت علی بن أبی طالب چه لس کلن وو).


 • په جوانانو کی ___(حضرت أبوبکر صدیق رض).


 • په مکه مکرمه کی یی چه قرآنکریم په جهر سره لوستلئ ___(عبدالـــــله بن مسعود سوره الرحمن یی لوستئ دئ).


 • لومرنئ شهیده شجه ___(سمیه بنت خباط {أم عمار}).


 • لومرنئ خطیب چه دعوت إلی الـــله یی شروع کرئ___(حضرت أبوبکرصدیق چه په دی وخت کی دمسلمانانو تعداد 39 نفروته رسیدلئ وو).


 • لومرنئ داسلامی دعوت جونگره___(الأرقم بن أبی الأرقم) کور وو نبی علیه السلام به خلک په همدی کورکی اسلام ته دعوت کول کله چه تعداد یی 40 نفرو ته ورسیده نو دوی په جهر سره دعوت إلی الـــله شروع کر).


 • لومرنئ هجرت چی یی کرئ دی___( حضرت عثمان بن عفان سره له خپلی شجی چه رقیه بنت الرسول الله وه حبشی ته).


 • لومرنئ وینی یی چه تویی شوی دی___(سعد بن أبی وقاص).


 • لومرنئ سفیر په اسلام کی___(مصعب بن عمیر مدینه منوری).


 • هغه جوک چی خپل کور یی مسجد کر او لمونج به یی پکی کولو___(عمار بن یاسر).


 • لومرنئ انصاری___(أسعدبن الزراره الانصاری).


 • لومرنئ مهاجره مدینی منوری ته___(أمه سلمه بنت ابی امیه).


 • لومرنئ کورپه مدینه کی چه نبی علیه السلام پکی سکونت شروع کر___(دأبی أیوب الانصاری کور وو).


 • لومرنئ کس چه په مدینه منوره کی تولد شوئ___(عبدالــــله بن الزبیر).


 • لومرنئ مهاجر چه په مدینه منوره کی وفات شوئ دئ___(عثمان بن مظعون).


 • لومرنئ مهاجر جه په بقیع کی دفن شوئ دئ___(عثمان بن مظعون).


 • لومرنئ امیر په لومرنئ سریه کی___(حمزه بن عبدالمطلب).


 • لومرنئ نشان چه ویشتلی دئ___(سعد بن أبی وقاص).


 • لومرنئ مؤذن___(بلال بن الرباح الحبشی).


 • لومرنئ کس چه په جنگ کی یی دوه رکعته لمونج کرئ___(خبیب بن عدی).


 • لومرنئ مسلمانه شجه چه یهودئ یی وژلئ دی___(صفیه بنت عبدالمطلب دخندق په غزاکی).


 • لومرنئ مصافحه چه یی کری ده___(أبو موسی الاشعری کله چه دخیبر له فتحی چخه راغلل).


 • لومرنئ کس چه جنت ته به داخیلیژی___(حضرت أبوبکرصدیق).


 • لومرنئ کس چه پوه رکعت کی یی قرانکریم ختم کری دی___(حضرت عثمان بن عفان).


 • لومرنئ کس چه په مسجدکی یی چیراغ روشانه کری___(تمیم بن أوس).


 • لومرنئ عسکری معرکه دمسلمانانو او دروم ترمابین___(مؤته غزا وه).


 • لومرنئ دإسلام خلیفه ___(حضرت أبوبکرصدیق).


 • لومرنئ کس چه قرانکریم یی جمع کری___(حضرت أبوبکر صدیق).


 • لومرنئ کس چه دخلکو لپاره یی حج قائم کری___(حضرت أبوبکرصدیق دنبی علیه السلام په ژوندکی).


 • لومرنئ کس چه په أمیرالمؤمنین لقب ورکرل شوی___(حضرت عمر بن خطاب).


 • لومرنئ هجری تاریخ چه یی لیکلی___(حضرت عمربن خطاب).


 • لومرنئ کس چه یهود یی له جزیره العرب چخه شام ته وشرل___(عمر بن خطاب).


 • لومرنئ کس چه کعبه شریفه یی په یوقسم رخت چه دیباج یی بولی وپوشله___(عبدالــــــــــــله بن زبیر)
  دی.