کور / نثر / د نرخ یو خیال

د نرخ یو خیال

بله لاره نه وه پاتی بس دهغی مستی لپاره می په کوڅو کی کړیکی وهلی.
سودا والی سودا …………
له وره را بهره شوه او وویل
ای  لږڅه خیال خو را باندی خرڅ کړه.
ما وویل چی نرخ یی په یوه زړه دی.
وویل هوهو څومره قیمته هغه سری بنگړی را له راکړه.
ماوویل نرخ یی په یو خیال دی
هغه موسکه شوه او بنگړی یی را نه واخیست……….


وحيد توحيدي