کور / شعر / غزل

غزل

توره بلاده  ده روڼا په نامه ژوند تیروي
زموږپه ښار کی ده ښکلاپه نامه ژږند تیروي


دلته خو هر چا وه خپل ځان ته خپل خپل پیر ټاکلئ
دلته خو هر سړی ده چا په نامه ژوند تیروي


خپله نه ننګ لري نه مینه نه پښتودغه ځوان
هسي لګیا دی ده باباپه نامه ژوندتیروي


که یوچا لاس درباندي تم کړونوئې مه غورځوه
غریب مجبوره دی چي ستا په نامه ژوندتیروي


هرسړی سپیني جامې واغوندي فتوا ورکوي
ملاخونه دی ده ملاپه نامه ژوند تیروي


یوڅوک هم داسي سته لیکواله په وجودکي زما
په زړه کي اوسي اوده ساه په نامه ژوند تیروي


پښتوادبي ټولنه – کلا سیف الله