کور / شعر / يولسم ستمبر ـ په يورپ کی

يولسم ستمبر ـ په يورپ کی

 
ماته په دې ورځ دلته
خپل ځان محفوظ نه ښکاری
ولی چی يَوخومسلمان يمه زۀ
اوبل افغان يمه زۀ
بيا په ځوانی کی هم يم
ځکه په داسی حال کی
دهرسپين پوستی
چی په ما کله نظر وَلګی
که څه هم کرَ که يې په سترګو کی
زۀ نه وينمه
خوزۀ په ځان کی شم څه غلے غوندی
په خپل ګرېوان کی لږپه ځيروَګورم
ځان ته په ځيروَګورم
چرته خوزۀ ترهه ګر نه ښکارېږم؟