کور / شعر / پښتو

پښتو

هـــــــــــــم    د    دادا   هـــــــــــم   د  بــــــــــابـــــــا   ســـــــره  ده
دغـــــــــه  پــــښـــــــتـــو  زمـــــــا   او ســـــــــتـــا   ســـــــره   دهپــــه     تـــــول    درنــــه ، ګــــړونـــه    ډیـــــر    دې    پــــکـــې
د  نـــــــــنـــــــګـــــــه   ډکـــــــه   د   مــــــــــانـــــــــــا   ســـــــره  دهپې  ئــــې   د  پــــــت   ، ښـــــې  ئــــې   ښـــــیـــګـــړی  جـــوړه
تـــــــې ، ئـــــــې   د  تــــــــورې  ، واو   ،  وفـــــــا  ســـــــره  دهتـــــورې   راغـــونــډ   شـــول   نـــن   د  نــــنـــګ  پــــه  ډګـــر
پـــــــښـــــــتـــو  د   نــــــنـــــګ    او    د حـــــیــــــا  ســـــــره  دهمـــیـــــــنـــه  نــــــســـــــیــم   ورســــــــره   ډیــــــــــــره   لــــــــری
زمــــــا    پــــــښـــتـو    د  پـــښــــــتـــونــــــخــــوا  ســـــــره  ده