کور / شعر / خیالي شیبې

خیالي شیبې

تیر د وختونو څه مده غوندې شوه

د یار ګيله راته لمه غوندې شوه

ولاړم تر ˜لي او ګوڅو د دلبر

یرته ې ښه هلته مې شه غوندې شوه

د ډیر ˜لونو او وختونو وروسته

خدایږو ې ماته مې توبه غوندې شوه

ماې حساب ˜ې د ردو ګڼله

هغه صنم د خندا شنه غوندې شوه

نور ستړی ستړی ه میرو ˜ې نه وم

ه خل مالت ˜ې مې دمه غوندې شوه

د زړګي راز یې را څرګند ˜ړ راته

ې بې نقابه راښ˜اره غوندې شوه

ما هم اظهار ورته د مینې و˜ړ

هغه ښ˜لا ې مې میلمه غوندې شوه

خوږې خبرې د خوږلنې اشنا

د زړه دنیا د زړه ˜عبه غوندې شوه

خیالي شیبې هغه خواږه وختونه

اوس راته اتې خاطره غوندې شوه

—————————-

سمیع الدین افغاني

۱۹ – ۱۱ – ۲۰۱۲