کور / شعر / څلوريځه

څلوريځهخالقه دا دازميښت نښه ده
چي کله ښاد کله غمګين اوسيږم
ګاهي غمي غوندي په مټ کي ځاي سم
خوکله غيږه کي هم نه ځاييږم