کور / شعر / د لېمو خبري

د لېمو خبري

د همت  زلمي  که  زړونه  واړه  نه کړي
معشوقې به یو وخت خپلې را واده کړي


زما سترګو ته ، ته  ولی په  غضب  شوې
خپلو سترګو ته  دې وګوره چې  څه کړي


د سپین  مخ  رڼا د  میني  کوي  ژبا ړه
که همدا کانې کوي  نو  ډیر به  مړه کړي


له  خوږمنو  زړونو لاویني  جاري  شي
په نکریز و چې ښایسته  لاسونه سره کړي


زما اوښکو ته يي تور با ڼه  را ټیټ کړل
د تو ر سرو  درنا وئ  خو  پښتا نه   کړي


که  ګر یوان  يي د سیني  ساتونکئ نه شي
ډیر  د حسن  لیوني  به  باندې  مړه کړ ي


که  همد ا ملا  او  د ا يي   تر ا ویح  وي
د جنت  د و زخ  سود ا  به  دلته  وکړي


دا سړې اوښکې چې مړې  په  مخ بهیږي
دا به  یو وخت ګر یوانونه  را تاوده  کړي


خدمتګار په  اشارو د سترګو پوه شو
چــــي  جانان  يي اوس خبرې  په لیمه کړي