کور / شعر / یرغلګرمی ډبولی

یرغلګرمی ډبولی

 


    که څوک سوال وکړی له ما نه چی پښتون یا مسلمان یې


   ورته وایم چی  پښتون اوم  اوس  پښتون  او مسلمان یم


  که   بیا   ووایی   ښاغلی    ته    ریښتیا    له خراسان یې


  وایم   اوم   له   خراسان   اما   اوس   د   افغا نستان   یم


                                   *پوهندوی دوکتور سید حسام (مل)


   که   ته   نه   می   پیژنی   یو   ځل   وګوره   تاریخ   ته


   په  تاریخ  کی  وګوره   زه  لمسی  د   میرویس  خان  یم


   میرویس خان   هغه   زعیم   چی   د اولس  وه جرکه مار


   چی   ګورګین   یی   په ګونډه کړ ځما نیکه لوړ شمله دار


                                *


   زه   هغه   نر   پښتون   یم   چی   پردی   می  تل شړلی


   سکندر ،   عرب   ،   انګریز   او    روسان   می ډبولی


   پنجابی  افغان   دښمن   په   جګړه    د    ننګر هار  کی


   ځما   له    ډاره    انګریزان   ته   تر   لند نه   تیښتیدلی


                                *


   افسوس دا چی د افغان په جامه ټول ځواک تر لاس کړل


  د   غلیم   په   لمسون    ناروا    په   عوام  الناس   کړل


  په   ظاهر   کی   مسلمان   ،   سپین جامی لمونځ ګ‌زار


  د پر دی تر شا پردی زمونږ پر خلکو ټول بر لاس کړل


                               *


  اوس ښکاره کوی اقرار چی مونږ ځانته بنګلی جوړ کړل


د پردو د مټ په  زور وږی  ګیډی  مو ټول موړ کړل


زمونږ  بچیان  په   بهر  کی   هم  میشته  هم   سبق   لولی


مونږه  بیرته  ځو  بهر  ته ډیر پیسی مو دلته ټول کړل


                              *


مل » تا   ولید   عربی  ،    پنجابی   بی  فرهنګه  ملنګان


له  یو   سره   دست بسته    زر خرید     ټول    نوکران


د   کابل   له  ښکلی   ښاره  هر خوا  جوړ  کړل کنډوالی


له   رب   غواړم   چی   ددوی   په   پښو   ووینم  زولنی


                               *


                پوهندوی دوکتور سید حسام  ( مل) ۲۰۰۷/۱۱/۱۶