کور / شعر / رقيبه

رقيبه

ستا دی لاسه نن رقيبه زه  بد نا مه ګرځم
نمې هويت نمې عزت هسې بی شانه ګرځم


چيري چې ځم نيم کرار غليم پيغور را کوي
 يمه لارورک اوسرګردان هسې هيرانه ګرځم


زما جانان څومره ساده لاوس رقيب سه مل دي
په  دی نړی کی شوم  تنها ډک له ارمانه ګرځم


ورد ګه مل شه په دی لاره  نن تنها ، تنها  يم
څومره نن لری دخپل ګران پښتونستانه ګرځم