کور / شعر / څلوریځه

څلوریځه

جیب خو ډکیږی بیرته تشیږی
تر هره وخته دا ډول کیږی
 
قربان دعلم تر خزانه شم
چه څه ورلویږي هلته ځا ییږي