" /> " /> " /> " /> زنداني ناره   – لراوبر ویب پاڼه
کور / شعر / زنداني ناره  Fotos

زنداني ناره  Fotos

لکه محشر مینه شوه هیره ځانځاني شوه
زمونږ ه چم کې چې دوینو آرزاني شوه


ستا تنکۍ دګل په څیر شونډې شوې وچې
په ما تیره په بیدیا شپه بارا ني شوه


تا چې مخ راځیني واړوه تورتم شو
دسپرلي هوا ترخه شوه خزاني شوه


ما ګودر دمیني نه ؤ صحیح کړئ
دسفر بیړۍ مې ځکه توپاني شوه


ته مغروره دکچه حسن د بڼ وې
په ما تیره انتظار زما ځواني شوه


په کوڅه کې محتسب څوکیداري کا
چې ناره دآزادۍ مې زنداني شوه


خدمتګار دې د یادونو ډیوئ ګوري
ستا په مخ باندې مې پاتې نښاني شوه