کور / شعر / زما برخه

زما برخه

د خوږ ژبې شاعرې حسينه ګل يو تاز شعر         زه د غوښتو او سوال په چل نه يمه
         ماته بغيير د دعا هر څه راکړه
         خدايه پدې وطن تاوده بادونه مه راوله
         د نورو ځمکه خو زما برخه اسمان دی په کې
 


 


    له(واخان) نه