کور / شعر / لوړ برجونه

لوړ برجونه

ای وطنه  ستا  باغچو پسي خپه یم


ستا پای لوڅو پښتنو  پسي  خپه یم


تل یادیږي مي دا ستا لوړي ژورې


ستا ددنګو دنګو غرو پسي خپه یم


                  **


د نارنج  د  ګل  مېله په  ننګرهار


ستا د پېغلو   په وربل ګلان  قطار


اوښکي ځي مي له چشمانو بې اختیار


ستا  د  شاړو  او  مېرو  پسي خپه یم


                   **


وینم   خوب   ستا  د ځوانانو  اټنونه


ستا د کلو د سپین خټو  لوړ  برجونه


ستا  دودونه  ستا  د خلکو  رواجونه


ستا  د  کلو  او  بانډو  پسي  خپه  یم


                  **


ای   وطنه   ای ځما   د  زړګـــــي سره


خدای دي خلاص کړه له جګـــړې او له شره


ستا   نه   نه  یم   زه   هیڅکله    بــــــې  خبره


زه   مل  ستا   ټول   اولسو   پســــــــي  خپه یم


                       *****


 


                            پوهندوی دوکتور سید حسام مل


                                              می کال دوه زره پنځه جرمني