کور / سياسي / ايا موږ رښتيا ناسالم او ککړ ملت يو؟

ايا موږ رښتيا ناسالم او ککړ ملت يو؟

عقلانیت

ارمیش پیش از طوفان ! 

لیکوال او شناند

قاضی نجیب الله جامع

یوه خوش باوره ځوان لیکلې وه، چې افغانستان د اشرف غني پههڅو د فساد له دریمی شمیري اتمی  کټګورې ته را کښته شوی .

ولې په مقابل کې هغه له ځان او حاکم ټولنیز منطق څخه نه پوښتيیا د عقل سترګې د قضاوت هیښتېا او د فکر پوخ واله یې دومرهټېټه او ساده ده چې ووایي ولې هغه افغانستان چې یو وخت او څوپیړۍ پخوا زمانو کې نه بلکې یوه یا یوه نیمه لسیزه  مخکې د دېخاوری او افغان ټبر یو ماشوم به د میوی په ډکو کروندو کې پهداسی حال کې قدم واهه چې نه به یې خپله لرل، نه به یې داخیستلو او پېر څه مادی توان درلود او نه هم پری دیني څه سختيوله چې د ګاونډی پالیز او هنداوڼو ته به یې د قیامت د عذاب اودنیوی شرم او پیغور له امله حتا چپ هم نه کتل، څنګه شو چې ددي ټولو ارزښتونو سره سره هغه د نړۍ لومړی، دویم، دریم او یااتمه شمیره فاسد ملت وشمیرل شی.

 

ایا په ریښتېا هم زموږ ملت دومره ناسالم او ککړ ملت دی چې بایدنږدی یوه لسیزه د نړۍ د مفسدو ملتونو د کټګوري په نوملړ کېځای ولری، ځکه که داسی نوی نو د دوی حکومت چې د دوی پهاصطلاح منتخب اجرایو باصلاحیته استازی دی دومره به بدنام نهوایی.

 

اوس که لیږ فکر او شعوری درک زموږ د چاپېریال په محور رامنځتهکېدونکو قضایاو د یو لرغوني مقدمه په چوکاټ کې ولرو نو وبهپوهیږو چې له سره فساد نه یوازی د دې ملت په جوهری دود،عنعناتو او معرفتي بډایه فرهنګې ضمیر کې ځای نه لری بلکه لهسره د موجود فساد تغذیوی ریښي، نښلونکې سرچینې او د وصلمنابع له بهره هغه هم د دوی د اسټراټژیکو او مشترک السرنوشتهنړیوال ملاتړیو له ملاتړ څخه خړوبېږي.  

 

د بیلګه په توګه فساد د بهرنیو کمپنیو ( NGO ) ګانو او د هغوی دامریکایې الااصله افغان نومیو قرارار دادیانو ترمنځ د پټو او  لهفساد څخه ډکو معامعلو څخه را پورته کیږی او افغانان ته یېیوازی د دوی د خیانتونو او بی شرمویو له امله د اشغاليجغرافیوی قلمرو په توګه چې بشری تاریخ ورڅخه ناوړه او دردناکه تجربه لری او افغان ملت تل د دغه اشغال شتون او نیواک پهتړاو تل د اعتراض چیغه پورته کړي، ځکه د فساد د پیغور له امله دافغانانو ویښ وجدان د سیالانو په کاروان کې د سر ټیټې  احساسکړي بل لور ته فساد د افغانانو پرمختګ او تمدني سترتیا عظیمشان ته سپکاوی دي او په لویه کچه یې د دې غیور او ځوان مردهملت ثقافتی شان ته لسګونو نوری داسې ناخوالي د را پورته کولوتر څنګ چې حتا بهرنیان غواړی او پدی کوښښ دې چې د فسادنمبر له اوله تر اتمه هر کله چې زړه یې وغواړی د خپلو استثماریاو نیواکګرو ګټو د تحقق په موخه او په ټوله کې د الغزوة الفکری دټولنیزی استعماری طرحه پر بنسټ د افغانۍ باورمندی ټولني دبنسټونو د نړولو او ضعیفه کولو په موخه دلته بیا بیا تکرار کړي. 

 

داچې په هیواد کې امنیتی وضعیت په ټوله معنا پیچلي ښکاری،سیاسی او ټولنیز حالت هم د واحد مرکزی واک د پاشل کیدو لهامله چې د ملی یوالی ناقیضې فرمولی محصول دي، د رورابکرخیالی طرحه چې د افغانستان ویشنه د قدرت په ګواښونکو سیمهایزو جزیرو بدل شوی، د ګډ حکومت واکمن شریکان هم د خپلځان د بقاء په موخه هره ورځ د خیانت، چورګری او تاړاک ګریڅخه ډکې معامعلو له امله لغړ انډوخر او غوبل جوړ کړي،  هغه چېدوستم ته د ۲۰ زرو تنظیمی ملیشو جواز ورکول یا له عطا محمدنور سره د ( نور ) په شرکتونو چې سر تا سره په فساد کې ښکېلدي او په ټوله کې د سیاسی قدرت په سر پټ توافقات د دې ښودنهکړي، چې ژر دي د نظام په پاشل کیدو سره دوی خپله د فسادمحوری اړخونه یعنی بهرنیان هم ورسره غرق شی.

 

اوس  نو د دوی د نړیوال نومیو اسیرو ادارو له لوری پرته له هیڅمخکښنې استدلالی معلوماتو وړاندی کولو او منطق څخهافغانستان د فساد له ۳ څخه مستقیم ۸ ته راکښته کړي. 

 

هغه چې د بهرنیانو دا ډول تکتیکی کړنې چې نیواکګر قدرتونو یېد مستعمره ملتونو د فکری اغوا په موخه له موجوده حقایقو څخه ترسره کوی نه یوازي چې د بوډا غنی لاسته  راوړنه نشی بلل کیدایاو زموږ له اوږو د شرم نوم نشی لری کولای بلکه عملا د فارسی ژبهد یو متل په اساس چې دا ډول تکتیکونه افغان ولس د ( ارمیشپیش از طوفان  ) له تاریک حالت سره مخ کوی. 

بنآ لیږ عقلانیت پکار دي. 

په درناوی

.