کور / سياسي / امـریــکایـانـو تـه پـاکستــان څـومــره همیــت لــري!

امـریــکایـانـو تـه پـاکستــان څـومــره همیــت لــري!

لیــــک: ح حقـوېش،

امـریــکایـان هیـــڅ وخـت دومــره لـویــه تېــروتنـه نـه کـوي چــي دوۍ د بـل د ګټـو لپــاره خپـل وګــړي وؤ وژنــي. لــکه څنــــګه چـي پـه آفغــانـانـو کــي دا څلـور لسیـزي د بـل د ګټـو لپــاره د وژلـو دسیســې تــکراریـږي. لـه نن څـــخه شپـاړس(۱۶) کـالــه وړانــدي پـه سپینـه مـاڼــۍ کـي د هــغوۍ ۲۰۰۰ کسـان مــړ شـول. پـړه یــې اسـامـه بن لادین چــي د سعـودي عـربستــان یـوه شتمـن کـس وؤ او د القـاعــده مشـري یــې پـه غـاړه لـرلــه واخیستـه. او هــغه پـه آفغـانستــان کـي پنــاګـاه وؤ. خـو دوۍ د یـوه عـربــي پـه ځـائ پـه میلـینونـو آفغـــانـان شهیـدان او ژوبـل كـړل چــي همدا ظلــم یــې اوس هــم پـه آفغــانستـان کــي ښــه پـراخ جـریـان لــري. او د سپینـي مـاڼــۍ د بـریــد نـه ورستـه پـه امـریــکاي بـانــکونـو کـي د امـریــکایـانـو لخــوا د سعـودي عـربستــان ۷۵۰ میلـیارده ډالــر چـي شـــک وربـانـدي کېــده چـي دا شتمنـي د اسـامــه بن لادین ده. د هــم دې بـریــد پـه تـړاو کنــــګل کـړه.

لـه نن نـه څـورلــس(۱۴) کـالـه وړانــدي د عـراق پـه فلـوجــي ښـــار کـي د عـراقیــانـو لخـوا څلـور(۴) امـریــکایــي فـوځیــان وؤ وژل شـول. چــي امـریــکایـانـو د خپــلو فـوځیــانـو د غــچ اخستـلو لپــاره آتـه سـو(۸۰۰) عـراقیــان پـه شهــادت ورسـول. او د فلـوجــي ښـار د نهـه دېـرش زره(۳۹۰۰۰) ودانیـو څـــخه یــې آتـه لـس زره(۱۸۰۰۰) ودانــۍ د خـاورو ســره خـاوري کـړې. نـو لـه دغـو پېښـو څـــخه داسـي څـرګنـــدیـږي چــي امـریــکایـان د خپــل یـوه کـس لپــاره د دوه سـو (۲۰۰) کـسانـو څـــخه زیـات کـسان وژنــي او خپــل غــچ اخلـي. دلتــه بـایــد ډیـر خلــک پـه دې پـوهــي شـي چـي امـریــکایـان هـر چیـــري د خپــلو ګټـو لپــاره کـار کـوي. او د خپــلو ګټـو د زېـرمـو څـــخه ښــه جــدي سـاتنــه هــم کـوي.

نـو بیـا ولــي مـوږ او تـاسـو پـه دې تمــه یـو چـي امـریــکایـان بـه پـه پـاکستـان فیشـار راولــي او هــغه بـه د سختـدریځــو څــخه لاس واخلـي، سـولــي تـه بـه یــې وهڅـوي، د یـو سـوکـالـه آفغــانستـان لپـــاره بـه زیـار وبـاسـي، آفغــانـان بـه د شتـه بـدمـرغیـو خــلاص کـړي یـا بـه آمــریــکا پـاکستـان د آفغــانستـان لپــاره د انـزوا لـوري تـه بـوځــي. دا ټـولــي هــغه خبـــري دي چــي امـریــکایان یــې دا اوؤلـس(۱۷) کـالـه پـه افغــانستـان کـي کـوي خـو پـایلـه یـې نشتـه. او امـریــکایـان هیــڅ وخـــت د آفغــانستـان لپــاره پـه پـاکستـان فیشـار نـه راوړي ځــکه چــي پـاکستـان چــي د امـریــکا او امـریــکایـانـو لپــاره څـه وکـړل او څــه کـوي دومـــره کـار د امـریــکا هــغه وفـادار سـرتېـــری هــم نشـي کـولــی.

پـاکستـان د امـریــکا لپــاره خپـل هېـواد د ډال پـه څېـــر کـړ او امـریــکا تـه یــې پـه خپـل هېــواد کـي روزنیــــزو ځـایـونـو تـه ځـای ورکـړ چــي هــغه خلــک پکښـي وروزي او پـه آفغــانستــان کـي د زبـرځـواک روسیــې مخــه ډبـه کـړي او خپـل د ویتنــام غــچ همـدلتــه واخلـي هــغه وؤ چـي آفغــانستــان یــې درپـدر کـړ چـي تـر اوســه یــې بیــا د خـواږ ژونــد آرمــان نـه د پـوره شـوی.

پـه ایسیــا کـي یــې ځـان مغـربــي تمځــای جـوړ کـړی ده چـي امــریـکایـان او انګلـیسان پـه ایسیـا کـي هـر څـه لـه همــدې ځـایـه سـر تـه رسـوي.

پـه جیــکب آبـاد کـې د آفغــانستـان د ورانـولـو لپــاره د شمسـي اییـــر بېس ورکــړ.

پـه ایسیـا کـي چـي هـر چیـــرتـه امـریــکایـان وغـواړ نـاامنــي رامنځتـه کـړي نـو د هــمدې هېـواد څـــخه سـرچینـه اخلــي.

د امـریــکا لپــاره یــې د اسـامــه بن لادین د وژلـو زمینـه بـرابـره کــړه.

امـریــکا تـه یــې د مـولـوي اختــرمنصـور څـارګـریــي کـولـه چـي بیــا پـه بــې پیــلوټـه بـریــد کـي وؤ وژل شـو.

د امـریــکا لپـــاره یــې د وزیـرستــان بــې ګنـاه وزیـر او مسیـد تبــاه بـربـاد کـړل د هــغوۍ ښـارونـه او کلـي یــې لـه منځـه یـوړل.

د پـاکستـان څـارګــری آدارې(ISI) ۷۰ کـالـه د امـریــکا د څـارګـری آدارې(CIA) لپــاره کـار وکـړ.

د پـاکستـان اسـاسـي قــانـون د اســــلام پـه نـوم جـوړ شـوې ده. خـو د دې تـر شــا ټـولـه غـربــي قـانـون مختــه وړل کیـــږي.

پـه ۱۱ سپټمبـر ۲۰۰۱ز کـال کــي چــي پـه امــریــکا کــي د سپینــي مـاڼــــۍ پېښــه رامنځتــه شــوه. د دې نـه ورستــه اولسمشــر مشــرف د طــالبــانــو د ځپــلو لپــاره د امــریــکایـانـو څــخه قــراداد تــر لاســه کــړ.

پـه پـاکستـان کـي د دینـو مـدرسو ثبــت د امـریــکا پـه مــټ کیــږي ښـه بېلـګه یــې پـه ۲۰۰۸ز کـال کـي د مشـرف واکمنــي ده.

چــي یـو څـوک ستــاسـو لپــاره دومــره کـار وکـړي بیــا تـاســو هــغه هيڅ وخــت لـه منځــه نـه وړۍ ځــکه ستــاسو ګټــي پکښــي ډوبیــــږي. نـو امــریــکایــان هیــــڅ وخــت پـاکستــان لــه منځــه نــه وړي کــه دوۍ پـاکستــان لـه منځــه یـوشــي نـو دوۍ پـه ایسیــا کــي خپـل هــر څــه لـه لاســه ورکــړل او واکمنــۍ یــې مــخ پـه ټـولېــــدو شـوه. نـو یــې آفغــانـانـو امــریــکایـان پـه ایسیــا کــي دا تمځــای هیــڅ وخــت لـه لاســه نـه ورکـوي. نـه بـه مــوږ پـه دې تمــه ورتـه کښېنـو چــي امــریــکایـان بـه زمـوږ لـپاره پـه پـاکستـان فیشــار راوړي. نــه! لـه بـدمــرغیــو مـو یـواځــي پـه خپــلو مټــو زور کــول ژغــوري. راځــۍ چــي د خپــلو مټـو په زور وکـړو آفغــانستــان وژغـورو.

.