کور / شعر / آې ذکيه لېونيه!

آې ذکيه لېونيه!

شاعر: عزت الله ذکي

 

لږ نظر کړه آې ذکيه لېونيه

ژوند سفر ده آې ذکيه لېونيه

<<<>>> 

مسافر دي ټول ستنيږي له دنيا نه

ځان چمتو کړه آې ذکيه لېونيه

<<<>>> 

په خندا وي که ژړا ژوندون تېريږي

تـل ژړا کړه آې ذکيه لېونيه

<<<>>> 

ټول د مرګ په انتظار قبر ته درومي

نن ستا وار ده آې ذکيه لېونيه

<<<>>> 

نيت صفا کړه که منزل اسانه مومې

زړه ښيښه کړه آې ذکيه لېونيه

<<<>>> 

ربه موږ پر مستقيمه لاره سيخ کړې

دا دعا کـړه آې ذکيه لېـونيه

۲۰۱۸/مارچ/۳مه

کندهار

.