کور / شعر / خــدمـتـګار

خــدمـتـګار


د وطـــــن   پــــه   جـــــګـــــو   غـــــرونــــو   یـــکـــه  زار   یـــم
ټــــپـــــه   زه   یــــم   چــــې   د مـــخــې   پــه   بــار  بــار«۱ » یــم


چـې   مــې   غیږی   تـــه   یـــار   راشــی   خــوشــحــالــیـــږم
اوښــکـه   نـــه  یـــم   چـــې  د  ســـتــرګــو  نــه  بـــې   زار   یم


نـــظــریــــــه  مـــــې   پـــــخـــــه   شــــــوی  نــــــه   وچــــــیــږی
کـــه  مـــــې   ســــر لاړ  شــــی، ولاړ  پـــه  ســـر   د   دار   یــم


د قـــــامـــــی   وحـــــدت   پـــــه لـــــور ، بـــــه  زه  روان  یــــم
قـــــام  پـــــرســــت  یــــم ، قـــام  پـرســـتــو  پــه  قــطــار  یـم


زه  نــســیــم  ســـتــوری  د  ژونـــد  پــه  هـــــر  ډګــــــر کــــې
د پــښــتــو  نـــاوی  بــــــه ، تـــل   زه    خــــدمـــتـــګـار  یـــم