کور / شعر / دلته هرڅوک پوه دی

دلته هرڅوک پوه دی

محمد سرور وکيلي

داکــــلـه ده پـــــوهـــانـــــوکـــارو زار دی

هــرڅوک چي هرڅه وایي کل اختیاردی

دخبروثبـوت نسته هرڅه وایه  نرهــغه دی

ويـل ئــې په ډېر زُورسَـــــره دار دار دی

مشـــرکشــرڅــــرګــنـــد نه دی زورد بــل

مه ګوره مخ وو شاه ته وایه ښه ګفتاردی

هـــریــو دی دلــتــه پــوه دلــــته ناپوه نسته

ځان پوه بولي هریوترټولوبیا هوښیاردی

ملک وېجاړخلک کـــډوال بېــچاره ګــي ده

   ګَرمّ دی بل پروایه نسته د ده داښه اقراردی

.