کور / سياسي / میخواهم ترجمان شوم!

میخواهم ترجمان شوم!

نويسنده: د.ص. سعيدی

ترجمان ملت افغان برای حاکمیت آمریکاء ترجمان طالب برای حکومت آمریکاء

ترجمان حکومت کابل برای طالب و آمریکاء

ترجمان ملت افغان برای طالب، حکومت افغان، حکومت  پاکستان،  و حکومت آمریکا و ترجمان وضع به جناب رئيس دارلانشای صلح و

ترجمان آواز حق برای گوش شنوا شوم.

آمریکا و حکومت افغان گوش کنید که طالب چه میگوید: ما حاکمیت مشروع بودیم و حاکمیت امریکا مارا همراه با پای دوی فراری های کولاب  سرنگون کرد و حاکمیت دست نشانده را در کابل مسلط ساخت و  حال طرف بحث و صحبت ما شما آمریکا هستید و ما دولت کابل را به رسمیت نمی شناسیم و با ایشان بحث نداریم و نه مینشینیم و نه نشسته ایم.

امریکا و جناب خلیل زاد گوش کنید:

حاکمیت پاکستان در ملک غیر، به صورت غیر قانونی اعمار شده. نه تاریخ، نه جغرافیه، نه ملت، نه شرف و نه عزت دارد. اردو و ملای اجیر و خود فروش دارد.

 با شما امریکایی ها در برابر دالر همکاری و خدمت کرده و در چار دههء اخیر در پهلوی پيش بردن پالیسی شما آمریکایان  در مقابل پول سیاست و پالیسی خود را که ضد افغان و ضد افغانستان و ضد هند است  به پيش برده و میبرد.

بهترین وسیلهء فشار پاکستان که رسماً هم بارها ګفته اند همان استفاده از دین، مذهب ، ترور و دهشت و طالب است.

پاکستان چه ضرورت دارد تا از این بهترین وسیله و ازین ګاو شیری دست بردارد و آنرا از دست دهد و به خیرات خوری مکاری خود که حال جزیه ګیر شده، خاتمه دهد؟ پاکستان چرا از برنامه های پُر درآمد برتری جوی منطقه که در آن افغانستان راه عبور به آسیای میانه و نقش باغچهء عقبی پاکستان باشد،  دست بردارد؟ چرا باید این کار را بکند؟

نه خواهد کرد و نمی کند.

لذا صلح و استقرار به افغانستان باعذر به پاکستان ګدایي نمی شود و حاکمیت پاکستان  تا آخرین لحظه این افغانی را که در نقش نمایندهء آمریکا کار میکند با تمام مکاری و تجربهء خود موفقانه ناکام خواهد کرد و دیګر نه خواهد کرد.

امتحان کنید و زمان این را ثابت خواهد کرد که پاکستان مکار باقی میماند!

ملت افغان صلح و استقرار باعزت میخواهد و به صلح به هر قیمت راضی  نه  خواهد شد!

افغانها به نام صلح به درخت سبز شده در سورین راضی نه خواهند شد!

پاکستان به هر قیمت حد اقل سقوط دادن نظام و ساختار های حاکمیت افغان را میخواهد. پاکستان نمی ګذارد افغانستان آب و برق خود را مدیریت کند!

هرکس منافع و عزت افغانستان را با حفظ منافع پاکستان و آمریکا تحقق خواستن میخواهد و به این ترتیب پاکستان را راضی کردن نمیخواهد، اول اینکه پاکستان به مطالبات موجود بسندګی نه خواهد کرد و دوم مردم افغان خاین به منافع خویش را به سرنوشت کیوناری و شاه شجاع مواجه خواهند ساخت.

استابلشمنت پاکستان به صورت پيګیر اهداف ضد افغانی خویش را، ضد صلح و تفوق طلبی خود را ادامه خواهد داد.  پایین شدن، زانو زدن   و قبول برنامه های پاکستان و رفتن به آن که خلاف منافع و عزت افغانستان است  با قهر و مقاومت مردم افغان مواجه خواهد شد.

راه حل:

با محتوی ساختن ساختار های حاکمیت ملی افغان، قوی و منسجم ساختن نیرو ها در افغانستان، قطع ، قلع و قم کردن موجود سرطانی به نام پاکستان و کمک به آزادی مردم پشتون، بلوچ و سرایکی و پنجاب ازین عقد نکاح اجباری به نام پاکستان.

راه حل دیگر وجود ندارد و خوش خبری های جناب زی به جای نمی رسد و آن خوشخبری ها فریب بیش نیستند!

سیاست مصالحهء سیاسی که اګر منجر به  کشیدن یک افغان هم از دست پنجاب و پاکستانی شود، و اګر یک افغان از خرابی وطن و برادر کُشی دست بکشد، سیاست انسانی و خوب است و بايد پيګیري شود، اما از حاکمیت پاکستان و یا ایران توقع تغیر سیاست در برابر افغانستان و جناب خلیلزاد کردن اشتباه محض است و این را زمان باز هم ثابت خواهد.

و ما علینا الا البلاغ المبین

۲۳/۱۲/۲۰۱۸

.