کور / شعر / څڅېږه

څڅېږه

ځه په مخه دي نوښه شه
څومره ژروي ژرستيزيږه


نوردي وخت نه نيسم ځه
اوسيدل دي درته ګران


دريدل شول درته ګران
هيڅوك تاګاليلي نه شي


نه خوشحال شول لتاڅوك
ټول لتاكړي شكايت


فريادونه زحمتونه
درسره دي سخت دردونه


بي شماره سره اورونه
اخيرټول درنه بيزارشول


هيڅ يو ځاي دي پيدانكړ
هميشه ئي بس تنها


نه زړه سوي څوك پردركاندي
نه دي څوك ځان لره بولي


كه دچاوس دربالاشو
تاشړي له خپل درګاه


څيڅيدل لقب دي خوښ كړل
څيڅيږه نوترصباء


نه مرادته ته رسيږي
نه پيدابه كړي اشنا


تالاڅه لاره كړه غوره
چه نه خيرشونه سزا
ايمل اميدي له زابل څخه ستاسوويب پاڼي ته ډالي كوم .