کور / شعر / چینار

چینار

زموږپه کلی کی يو ښکلې چينار
 چی ډيری لویې څانګې
  ټولۍ ټو لۍخلک به
 ددی چينار تر څانګو
 ښکلی مجلس جوړاوه
 کله چي کېبانستل
 يو عجيبه غوندې دوا درلوده
 چا چې بې خوند وکاته
 نو بيا به حل وو دده ها ستمو نه دده
 خدايه اوس خا ورې شو
 ها ښکلې چينا ر