کور / شعر / که صورت د محمد نه وای پيدا

که صورت د محمد نه وای پيدا

د عبدالله الهام جمالزي راليږنه


  صوفي شاعر  ارواښاد رحمان بابا 


 


که صورت د محمد نه وای پيدا                        پيدا کړې به خدای نه وی دا دنيا
کل جهان د محمد په مخ پيدا شو                     محمد  دی د تمام جهان  ابا
نبوت په محمد باندې تمام شو                       نشته پس له محمده انبيا
نور هاله د محمد وه په جهان کې                      چې بوی نه وه د ادم او د هوا
په صورت کې اخرين دی پيدا شوی                  په مانا کې اولين دی تر هرچا
خدای يې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی                نور يې کل واړه صفات دي په رښتيا
که نبي دی، که ولي دی که عاصي دی                محمد دی د همه واړو پېشوا
چې يې دين د محمد دی قبول کړی                    حبشي دی، که فاسق دی که تارسا
محمد د ګمراهانو رهمنا دی                            محمد دی د ړندو د لاس عصا
که رڼا ده پيروي د محمد ده                            که نه نشته په دنيا بله رڼا
محمد د بې چاروو چاره ګر دی                         محمد دی هر دردمند لره دوا
زه “رحمان ” د محمد د در خاکروب يم               که مې خدای نه کا له دې دره جدا