کور / شعر / لاړل له گلزاره

لاړل له گلزاره

زلمی نصرت

که پرون بابا رنگ واخست له ښاماره

رنگارنگ گلونه لاړل له گلزاره

که د نن بابا رنگ واخلي له جباره

اوسني گلان به هم لاړ شي له ښاره

که کارغان د بڼ فضا کړي تکه توره
بڼ به ړن
گ شي د کارغانو له کرداره

څوک چې  وایي چې  کرم گلان په بڼ کې

هم هغه به گلان ریبي بې قراره

دا وطن په فتواگانو نه جوړیږي

دا وطن به  جوړ په پوهه شي دینداره

 له بابا، بابا ویلو پوره نه شو

ځان آزاد کړه ای پښتونه له دې باره

ای نصرته پښتانه دې خدای هوښیار کړي

چې پیدا کړي ځان ته سمه سپینه لاره

۲۴.۰۱.۲۰۲۰